Text Size

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาเวชบำบัดวิกฤต ประจำปีการศึกษา 2560

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาเวชบำบัดวิกฤต ประจำปีการศึกษา 2560

รายละเอียด

  1. เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขา เวชศาสตร์ฉุกเฉิน จำนวน 8 อัตรา
  2. เปิดรับสมัครแพทยประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาเวชบำบัดวิกฤต จำนวน 1 อัตรา
  3. ถ้าผ่านการสอบรับรองความรู้ภาษาอังกฤษ เช่น CU-TEP, TOEFL, TOETC, IELTS จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  4. สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ในเวลาราชการ 0 2244 3189

รายละเอียดใบสมัคร