Text Size

เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ปีการฝึกอบรม 2560 จำนวน 2 อัตรา

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ปีการฝึกอบรม 2560 จำนวน 2 อัตรา ระหว่างวันที่ 1 - 30 กันยายน 2559 รายละเอียด