Text Size

ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา เปิดรับสมัครแพทย์เฉพาะทาง สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา จำนวน 6 อัตรา สาขาอนุสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา จำนวน 2 อัตราและแพทย์ใช้ทุน จำนวน 2 อัตรา

ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

เปิดรับสมัครแพทย์เฉพาะทางสาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา จำนวน 6 อัตรา

สาขาอนุสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา จำนวน 2 อัตรา และแพทย์ใช้ทุน จำนวน 2 อัตรา

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีการฝึกอบรม 2562 

ผู้สนใจสมัครสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ธุรการภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา (คุณทศพล อนุโภค)

ในวันและเวลาราชการ โทร : 02-244-3666