Text Size
Title Author Hits
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ระบบรับตรง ผ่านกลุ่มสถาบัยแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2560 Written by Super User Hits: 379
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจสุขภาพกาย ตรวจสุขภาพจิตและการสอบสัมภาษณ์ การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ระบบรับตรง ผ่านกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบที่3) Written by Super User Hits: 1237
ประกาศสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าฝึกอบรมโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน ปีการศึกษา 2560 Written by Super User Hits: 5724
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ระบบรับตรง ผ่านกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2) Written by Super User Hits: 540
กำหนดการตรวจสุขภาพกาย ตรวจสุขภาพจิต และการสอบสัมภาษณ์ ระบบรับตรง ผ่าน กสพท. Written by Super User Hits: 583
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการ ตรวจสุขภาพกาย ตรวจสุขภาพจิตและการสอบสัมภาษณ์ การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ระบบรับตรง ผ่านกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2560 Written by Super User Hits: 377
แนวทางการส่งผลคะแนน O-NET สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตระบบรับตรงโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560 Written by รัตนธ์พงค์ ใสแก้ว Hits: 397
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ตรวจสุขภาพเพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) ในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตระบบรับตรงโควตาพิเศษประจำปีการศึกษา 2560 Written by รัตนธ์พงค์ ใสแก้ว Hits: 445
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในการสอบคัดเลือกบุคคลาเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ระบบรับตรงโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560 Written by รัตนธ์พงค์ ใสแก้ว Hits: 522
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ตรวจสุขภาพ (เพิ่มเติม) ในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ระบบรับตรงโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560 Written by Super User Hits: 373