Text Size
 • ห้องสมุดสกลวรรณากร
  ห้องสมุดสกลวรรณากร รายละเอียดคลิก
 • ศูนย์กลางการแพทย์(Medical Hub)
  ศูนย์กลางการแพทย์(Medical Hub) รายละเอียดคลิก
 • ศูนย์กลางการแพทย์(Medical Hub)
  ศูนย์กลางการแพทย์(Medical Hub) รายละเอียดคลิก
 • Academic Conference 2017
 • Research
  Research สร้างองค์ความรู้ด้านการแพทย์และสุขภาพโดยเน้นเวชศาสตร์เขตเมือง
 • Management
  Management คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรให้เข้มแข็ง มีชื่อเสียงสมกับมงคลนามภายใต้การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล
 • Service
  Service ให้บริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพสูงและปลอดภัย และธำรงรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น
Title Author Hits
แนวทางการส่งผลคะแนน O-NET สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตระบบรับตรงโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560 Written by รัตนธ์พงค์ ใสแก้ว Hits: 20
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ตรวจสุขภาพเพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) ในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตระบบรับตรงโควตาพิเศษประจำปีการศึกษา 2560 Written by รัตนธ์พงค์ ใสแก้ว Hits: 80
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในการสอบคัดเลือกบุคคลาเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ระบบรับตรงโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560 Written by รัตนธ์พงค์ ใสแก้ว Hits: 118
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ตรวจสุขภาพ (เพิ่มเติม) ในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ระบบรับตรงโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560 Written by Super User Hits: 68
อัตราค่าธรรมเนียม และรายละเอียดของการตรวจสุขภาพ สำหรับการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ระบบรับตรงโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560 Written by Super User Hits: 73
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ตรวจสุขภาพ ในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ระบบรับตรงโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560 Written by Super User Hits: 82
กำหนดการและอัตราค่าธรรมเนียมการสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ระบบรับตรงโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560 Written by รัตนธ์พงค์ ใสแก้ว Hits: 136
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคลลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ระบบรับตรงโควตาพิเศษ ของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ปีการศึกษา 2560(เพิ่มเติม) Written by รัตนธ์พงค์ ใสแก้ว Hits: 483
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ระบบรับตรงโควตาพิเศษ 2560 Written by รัตนธ์พงค์ ใสแก้ว Hits: 451
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ระบบรับตรงโควตาพิเศษ ปีการศึกษา 2560 Written by รัตนธ์พงค์ ใสแก้ว Hits: 1284