Text Size

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบทางจิตวิทยาและตรวจสุขภาพการสอบคัดเลือกระบบรับตรงโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบทางจิตวิทยาและตรวจสุขภาพการสอบคัดเลือกระบบรับตรงโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559 >>> รายละเอียด