Text Size

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการแพทยฉุกเฉินการแพทย์ ปีการศึกษา 2559

ประกาศคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการแพทยฉุกเฉินการแพทย์ ปีการศึกษา 2559 รายละเอียด