Text Size

อัตราค่าธรรมเนียม และรายละเอียดของการตรวจสุขภาพ สำหรับการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ระบบรับตรงโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560

อัตราค่าธรรมเนียม และรายละเอียดของการตรวจสุขภาพ สำหรับการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ระบบรับตรงโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560 รายละเอียด