Text Size

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ตรวจสุขภาพเพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) ในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตระบบรับตรงโควตาพิเศษประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ตรวจสุขภาพเพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) ในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตระบบรับตรงโควตาพิเศษประจำปีการศึกษา 2560 รายละเอียด