Text Size

แนวทางการส่งผลคะแนน O-NET สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตระบบรับตรงโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560

แนวทางการส่งผลคะแนน O-NET สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตระบบรับตรงโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560 รายละเอียด