Text Size

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการ ตรวจสุขภาพกาย ตรวจสุขภาพจิตและการสอบสัมภาษณ์ การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ระบบรับตรง ผ่านกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการ ตรวจสุขภาพกาย ตรวจสุขภาพจิตและการสอบสัมภาษณ์ การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ระบบรับตรง ผ่านกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2560 รายละเอียด