Text Size

ประเมินผลงานส่วนบุคคลกลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย

นายวุฒิพงศ์ สายสงเคราะห์

ตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญการ

ผลงาน คู่มือปฏิบัติงานสำหรับเภสัชกรในการบริหารวัคซีนเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า


นางสาวเมษมาส กาญจนพันธุ์

ตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญการ

ผลงาน คู่มือสำหรับเภสัชกรในการเตรียมยาสำหรับผุ้ป่วยเฉพาะรายที่ไม่ใช่ยาปราศจากเชื้อ


นางสาวเมธิวรรณ วิรุฬห์ธนวงศ์

ตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญการ

ผลงาน  คู่มือปฏิบัติงานสำหรับเภสัชกรในการดูแลผู้ป่วยในคลินิกโรคหัวใจล้มเหลว


นางสาวชฎาพร สืบสำราญ

ตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญการ

ผลงาน คู่มือสำหรับเภสัชกรในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีในผู้ใหญ่


นางสาวสุพรรณษา ร่วมสุข

ตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญการ

ผลงาน คู่มือการจัดเตรียมและเบิกจ่าย Emergency box สำหรับผู้ป่วยใน


นางสาววัฒนลักษณ์ วิมลใย

ตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญการ

ผลงาน คู่มือสำหรับเภสัชกรในการประสานงานเพื่อจัดเตรียมยาจัดซื้อเฉพาะเคส ANTI-D IMMUNOGLOBULIN สำหรับผู้ป่วย


นางสาวปภัชญา วิวรรธนมุกดา

ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัดชำนาญการ

ผลงาน นวัตกรรมยางยืดออกกำลังกาย (Resistance band)


นางสาวปาริฉัตร ฉัตรศิขรินทร

ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัดชำนาญการ

ผลงาน คู่มือการออกกำลังกายด้วยยางยืดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการหายใจก่อนการผ่าตัด