Text Size

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมาหวิทยาลัย

ประกาศคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมาหวิทยาลัย รายละเอียด

  • ประเภทสนับสนุน กลุ่มทั่วไป ระดับปฏิบัติการ
    • ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน