Text Size

ประกาสศรับสมัครนักกายภาพบำบัดที่มีความสนใจด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูโรคหัวใจ

งานกายภาพบำบัด

รับสมัครนักกายภาพบำบัดที่มีความสนใจด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูโรคหัวใจ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย 

เอกสารการสมัครดังนี้

  1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1.5 x 1 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
  2. สำเนาผลการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
  3. สำเนาใบประกอบวิชาชีพสาขากายภาพบำบัด หรือหลักฐานรับรองการสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด จำนวน 1 ฉบับ
  4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
  5. หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
  6. สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.9) หรือ (สด.43) สำหรับเพศชาย จำนวน 1 ฉบับ

ผู้สนใจสามารถยื่นเอกสารต่างๆที่ งานกายภาพบำบัด ชั้น3 ตึกเวชศาสตร์ฟื้นฟู วชิรพยาบาล เวลา 8.00 – 12.00 น. ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2559 หรือสแกนเอกสารส่งมาทาง อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2559 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ได้ที่ www.vajira.ac.th  ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 วันสอบสัมภาษณ์ 3 และ 4 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00 – 15.00 น. สถานที่ ห้องประชุมวีระวัฒน์ หาญทวิชัย กายภาพบำบัดชั้น 2 ตึกเวชศาสตร์ฟื้นฟู วชิรพยาบาล ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ที่ www.vajira.ac.th ติดต่อสอบถาม โทรฯ 02-244-3116 ในวันและเวลาราชการ