Text Size

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ประกาศคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย รายละเอียด

  • ประเภทสนับสนุน กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ ระดับปฏิบัติการ

ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก ปฏิบัติการ

  • ประเภทสนับสนุน กลุ่มเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับปฏิบัติการ

ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ

ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

ตำแหน่งนักเวชนิทัศน์ ปฏิบัติการ

ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ

ตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ ปฏิบัติการ

ตำแหน่งผู้ช่วยผู้วิจัย ปฏิบัติการ

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ