Text Size

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ต่ำแหน่งนักกายภาพบำบัด สถานที่ ห้องประชุมวีระวัฒน์ หาญทวิชัย ชั้น 2 ตึกเวชกรรมฟื้นฟู วนัที่ 3 พฤศจิกายน 2559 ลงทะเบียนเขา้รับการสัมภาษณ์ เวลา 8.00 น. - 10.00 น. เริ่มสัมภาษณ์ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นตน้ไป รายละเอียดรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง