Text Size

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย รายละเอียด

ประเภทวิชาการ

  • ตำแหน่งอาจารย์

ประเภทสนับสนุน กล่มวิชาชีพเฉพาะ ระดับปฏิบัติการ

  • ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์
  • ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
  • ตำแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

ประเภทสนับสนุน กล่มเชี่ยวชาญฉพาะ ระดับปฏิบัติการ

  • ตำแหน่งนักวิชาการเวชสถิติ

ประเภทสนับสนุน กลุ่มทั่วไป ระดับปฏิบัติการ

  • ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์