Text Size

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(ประเภทผู้บริหารระดับต้น)

ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย รายละเอียด

ประเภทผู้บริหารระดับต้น

  • หัวหน้าสำนักงานคณบดี
  • หัวหน้าฝ่ายการศึกษาและกิจการนักศึกษา
  • หัวหน้าฝ่ายพัสดุ
  • หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
  • หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการวิจัย