Text Size

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏฺบัติงาน)

ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏฺบัติงาน) รายละเอียด