Text Size

ประกาศรับสมัครอาจารย์แพทย์คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล (สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว)

ประกาศภาควิชาเวชศาสตร์เขตเมืองคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล  มหาวิทยาลัยนวมินทมราธิราช รับสมัครอาจารย์แพทย์  (สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว) ตำแหน่งอาจารย์แพทย์ จำนวน ๓  อัตรา รายละเอียด