Text Size

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกโดยวิธีทั่วไปภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเพื่อคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ประกาศคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกโดยวิธีทั่วไปภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเพื่อคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย รายละเอียด