Text Size

ประกาศภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รับสมัครอาจารย์แพทย์ (อนุสาขา เนื้องอกกระดูก)

ประกาศภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รับสมัครอาจารย์แพทย์ (อนุสาขา เนื้องอกกระดูก)

เปิดรับสมัครเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์แพทย์ จำนวน 1 อัตรา

ปฏิบัติงานในอนุสาขา เนื้องอกกระดูก โดยมีคุณสมบัติ คือ

  1. ต้องผ่านการสอบวุฒิบัตรฯ หรือหนังสืออนุมัติบัตรออร์โธปิดิกส์แล้ว
  2. ผ่านการอบรบ อนุสาขา เนื้องอกกระดูก อย่างน้อย 1 ปี หรือเทียบเท่า หากยังไม่ผ่านการฝึกอบรมต้องพร้อมเข้ารับการอบรมในปี 2560
  3. สามารถเข้ารับการฝึกอบรม Orthopaedics oncology ในต่างประเทศเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี หรือตามที่ภาควิชาเห็นชอบ หลังจากการบรรจุเป็นพนักงานใน 3 ปีในกรณีที่คณะสามารถจัดสรรทุนให้ได้
  4. มีความรู้ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์อยู่ในเกณฑ์ดี

รายละเอียด