Text Size

ประกาศรายชื่อผู้สมีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยวิธีพิเศษ(ครั้งที่ 8)

ประกาศคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยวิธีพิเศษ(ครั้งที่ 8) รายละเอียด