Text Size

ประกาศรับสมัครเข้าอบรมโครงการ "การฝึกอบรมพนักงานผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย"

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ประกาศ รับสมัครเข้ารับการอบรม โครงการ การฝึกอบรมพนักงานผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย วันที่รับสมัคร วันที่ 1 – 30 กันยายน 2558  ณ  ธุรการฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ติดต่อ-สอบถามรายละเอียด โทร. 022443077 รายละเอียด