Text Size

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการรับการสอบเพื่อคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยวิธีพิเศษ(ครั้งที่ 11)

ประกาศคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการรับการสอบเพื่อคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยวิธีพิเศษ(ครั้งที่ 11) รายละเอียด

ประเภทสนับสนุน กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดฝ่ายการพยาบาล