Text Size

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบเพื่อคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล โดยวิธีพิเศษ(ครั้งที่ 9)

ประกาศคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบเพื่อคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล โดยวิธีพิเศษ(ครั้งที่ 9) รายละเอียด

ประเภทสนับสนุน กลุ่มทั่วไป

ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาลปฏิบัติงาน ฝ่ายการพยาบาล