Text Size

ปณิธาน/อัตลักษณ์/เอกลักษณ์/จุดเน้น

ปณิธาน

สืบพระราชปณิธาน ล้นเกล้ารัชกาลที่ ๖   “วชิรพยาบาลเพื่อประโยชน์สาธารณะและสุขภาพ”             

อัตลักษณ์

“การมีจิตสาธารณะ” 

คำอธิบาย:  มีจิตสาธารณะ 3 รูปแบบ 

  • จิตสำนึกเกี่ยวกับตนเอง (Self consciousness) ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ ความตรงต่อเวลา
  • จิตสำนึกเกี่ยวกับผู้อื่น (Other oriented consciousness) เป็นจิตสำนึกของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สังคม เช่น ความเห็นอกเห็นใจ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ “จิตอาสา” จิตที่เป็นผู้ให้ การให้อาจเป็นทรัพย์สิน กำลังกาย กำลังสมอง
  • จิตสำนึกเกี่ยวกับสังคม หรือจิตสำนึกสาธารณะ (Social or Public consciousness) เช่น จิตสำนึกด้านเศรษฐกิจคือ การดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง จิตสำนึกด้านการเมือง  ตระหนักถึงการใช้สิทธิเลือกนักการเมืองที่ดี ไม่ซื้อสิทธิขายเสียง จิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม เป็นการดูแลรักษาไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม จิตสำนึกด้านสุขภาพ เป็นการดูแลรักษาสุขภาพตนเองและส่วนรวม ไม่ดื่มสุรา หรือเสพยา

เอกลักษณ์

“ด้านเวชศาสตร์เขตเมือง”

นิยาม “เวชศาสตร์เขตเมือง” หมายถึง ศาสตร์ว่าด้วยการจัดการปัญหาสุขภาพที่เป็นปัญหาเฉพาะ และมีความโดดเด่นที่เกิดขึ้นในเมือง ควบคู่ไปกับสภาพในบริบทเฉพาะของเมืองที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากลักษณะเฉพาะของเมือง โดยให้ความสำคัญกับองค์ประกอบทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสุขภาพประชาชนทั้งในระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ

บริบท  ประกอบด้วย องค์ประกอบของประชากรที่มีความหลากหลายด้านการใช้ชีวิต และด้านวัฒนธรรม การใช้ชีวิตแบบเร่งรีบ บทระบบสุขภาพที่ซับซ้อน ท่ามกลางภาวะที่เป็นพิษของสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ เทคโนโลยีและสังคม ที่ก่อปัญหาสุขภาพและอยู่ร่วมกันของสังคมเมือง

จุดเน้น

เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพในระยะสั้นมีจุดเน้นที่ชัดเจน จึงกำหนดให้ในช่วงปี 2558-2559 จะเน้นการพัฒนาในแนวคิด  Green Lean & Safety

Green : การสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี สำหรับทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ รวมทั้งการลดขยะและประหยัดพลังงาน

Lean : การปรับปรุงระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดขั้นตอน ลดเวลา และลดการสูญเปล่า 

Safety : การลดความเสี่ยงและเพิ่มความปลอดภัยสำหรับทุกคน ในทุกจุดและขั้นตอน การปฏิบัติงานและให้บริการ