Text Size

ภาควิชาอายุรศาสตร์ เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต ประจำปีการศีกษา 2560 จำนวน 3 ตำแหน่ง

ภาควิชาอายุรศาสตร์ เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต ประจำปีการศีกษา 2560 จำนวน 3 ตำแหน่ง ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดและขอรับใบสมัครได้ที่ คุณรัชดาพร อินอุ่นโชติ 02-2443482 ในวันและเวลาราชการ โดยจะมีการสอบและสัมภาษณ์ ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 เวลา 9.00-12.00 น. ณ หน่วยโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล อาคารเพชรรัตน์ ชั้น 2  

ผู้สนใจเข้าสมัครเข้ารับการฝึกอบรมโปรดนำหลักฐานประกอบการรับสมัครดังนี้

  1. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
  2. สำเนาใบวุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ 1 ฉบับ
  3. สำเนาใบ Transcript 1 ฉบับ
  4. ใบ Recommend 2 ฉบับ

เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา

ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ขอเชิญแพทย์ผู้สนใจ สมัครเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด โดยจะเปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา จำนวน 6 อัตรา และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา จำนวน 2 อัตรา ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดและขอรับใบสมัครได้ที่ ธุรการภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา (ในวันราชการ) โทร. 02 244 3405

ค้นหาข้อมูล

คุยกับผู้บริหาร

imageรศ.นพ.ประยุทธ  ศิริวงษ์ 
คณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
 
 

Cloud service

  • ปฏิทินกิจกรรม +

        Read More
  • อีเมล์คณะฯ +

  • ภาพกิจกรรมคณะฯ +

  • 1

จำหน่ายตำรา.