Text Size

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ รับสมัครแพทย์ใช้ทุน สาขากุมารเวชศาสตร์ ประจำปี 2561

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช มีความประสงค์รับสมัครนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2560 เป็นแพทย์ใช้ทุนไม่เกิน 5 ตำแหน่ง รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต รับตรงโควตาพิเศษ ปีการศึกษา 2560 / ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2560

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต รับตรงโควตาพิเศษ ปีการศึกษา 2560
  ดาวโหลดประกาศที่นี่ หากไม่มีรายชื่อสามารถดาวโหลดแบบคำร้องอุทธรณ์ (กรณีไม่ปรากฎชื่อผู้มีสิทธ์) ที่นี่ หรือโทร 02-244-3860
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2560
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

  ขั้นตอนการสมัคร
  • ลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ
  • เข้าสู่ระบบและเลือกสมัครเข้าศึกษาต่อผ่านระบบ
  • พิมพ์ใบชำระเงิน (Pay-In) เพื่อชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2559    ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560 (เมื่อชำระเงินแล้วไม่เกิน 2 วันทำการ จะสามารถ ปริ้นใบสมัครได้) 
  • เมื่อสมัครผ่านระบบเรียบร้อยแล้ว ให้จัดส่งเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560
   • ใบสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ปีการศึกษา 2560
   • หลักฐานการชำระเงินผ่านธนาคาร (Pay-In)
   • เอกสารที่ระบุในประกาศรับสมัครสอบอื่นๆ ตามประกาศรับสมัคร

หมายเหตุ : กรณีผู้สมัครกรอกข้อมูลผ่านระบบผิดพลาด ให้กรอกใบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล และจัดส่งมาพร้อมเอกสารหลักฐาน ดาวโหลดใบคำร้องที่นี่ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 02-244-3860

รายละเอียด

ค้นหาข้อมูล

คุยกับผู้บริหาร

รศ.นพ.ประยุทธ  ศิริวงษ์ 
คณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
 
ผอ.นพ.สุรวุฒิ ลีฬหะกร 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิรพยาบาล
 
อ.นพ.จิโรจน์  สูรพันธุ์
รองคณบดีฝ่ายการศึกษา
 

Cloud service

 • ปฏิทินกิจกรรม +

      Read More
 • อีเมล์คณะฯ +

 • ภาพกิจกรรมคณะฯ +

 • ข่าวเฟคบุค +

 • 1

จำหน่ายตำรา.