ยินดีต้อนรับ กลุ่มการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มุ่งเน้นผลงาน บริหารโปร่งใส ใช้หลักคุณธรรม น้อมนำบริการ คือ งานของกอจอ.....
สาระน่ารู้คู่กอจอ
E-From
> ใบลาพักผ่อน
 • ข้าราชการฝ่ายบริหารงาน
 • ข้าราชการฝ่ายอื่นๆ
 • ลูกจ้างประจำและชั่วคราว


 • > ใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว
 • ข้าราชการ
 • ลูกจ้างประจำและชั่วคราว


 • > ใบลาติดตามคู่สมรส
  > ใบขอยกเลิกวันลา
  >ใบสมัครเข้ารับราชการ
  >ใบลาออก
  >ใบขอ User ID

  >ขอหนังสือรับรอง
  ปฏิทินการปฏิบัติงาน
  การพัฒนาบุคลากร
  กิจกรรม - โครงการ
  Download


  โครงการทำดีมีคนชม

   

  Website
  สำนักงาน ก.ก.

  กระทรวงมหาดไทย

  สำนักงาน ก.พ.ร.

   

   

   

    กลุ่มการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล สำนักการแพทย์
  โทร. 0 -2668 - 7053
  e-Mail : yuparesh_sulin@vajira.ac.th