มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และระเบียบการเลื่อนตำแหน่ง ทางพยาธิวิทยาคลินิก

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และระเบียบการเลื่อนตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ 

ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 : ลงวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์

Download251 downloads

ระเบียบการเลื่อนตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ระดับปฏิบัติการ

Download224 downloads

ระเบียบการเลื่อนตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ระดับชำนาญการ

Download281 downloads

ระเบียบการเลื่อนตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ระดับชำนาญการพิเศษ

Download231 downloads

ระเบียบการเลื่อนตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ระดับเชี่ยวชาญ

Download169 downloads

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และระเบียบการเลื่อนตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 : ลงวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และระเบียบการเลื่อนตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

Download93 downloads

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปฏิบัติการ

Download68 downloads

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชำนาญการ

Download92 downloads

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชำนาญการพิเศษ

Download99 downloads

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ เชี่ยวชาญ

Download60 downloads

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทรงคุณวุฒิ

Download61 downloads

 

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และระเบียบการเลื่อนตำแหน่ง เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์

ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 : ลงวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์

Download91 downloads

เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปฏิบัติงาน

Download75 downloads

เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชำนาญงาน

Download96 downloads

 

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และระเบียบการเลื่อนตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข

ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 : ลงวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข

Download74 downloads

เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน

Download104 downloads

เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน

Download96 downloads

เจ้าพนักงานสาธารณสุข อาวุโส

Download84 downloads

Leave a Reply