มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และระเบียบการเลื่อนตำแหน่ง ทางพยาธิวิทยาคลินิก

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และระเบียบการเลื่อนตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ 

ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 : ลงวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์

Download306 downloads

ระเบียบการเลื่อนตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ระดับปฏิบัติการ

Download278 downloads

ระเบียบการเลื่อนตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ระดับชำนาญการ

Download358 downloads

ระเบียบการเลื่อนตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ระดับชำนาญการพิเศษ

Download298 downloads

ระเบียบการเลื่อนตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ระดับเชี่ยวชาญ

Download215 downloads

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และระเบียบการเลื่อนตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 : ลงวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และระเบียบการเลื่อนตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

Download127 downloads

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปฏิบัติการ

Download117 downloads

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชำนาญการ

Download115 downloads

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชำนาญการพิเศษ

Download129 downloads

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ เชี่ยวชาญ

Download83 downloads

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทรงคุณวุฒิ

Download85 downloads

 

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และระเบียบการเลื่อนตำแหน่ง เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์

ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 : ลงวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์

Download124 downloads

เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปฏิบัติงาน

Download108 downloads

เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชำนาญงาน

Download160 downloads

 

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และระเบียบการเลื่อนตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข

ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 : ลงวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข

Download104 downloads

เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน

Download139 downloads

เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน

Download119 downloads

เจ้าพนักงานสาธารณสุข อาวุโส

Download108 downloads

Leave a Reply