มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และระเบียบการเลื่อนตำแหน่ง ทางพยาธิวิทยาคลินิก

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และระเบียบการเลื่อนตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ 

ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 : ลงวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์

Download321 downloads

ระเบียบการเลื่อนตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ระดับปฏิบัติการ

Download291 downloads

ระเบียบการเลื่อนตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ระดับชำนาญการ

Download369 downloads

ระเบียบการเลื่อนตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ระดับชำนาญการพิเศษ

Download319 downloads

ระเบียบการเลื่อนตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ระดับเชี่ยวชาญ

Download225 downloads

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และระเบียบการเลื่อนตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 : ลงวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และระเบียบการเลื่อนตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

Download134 downloads

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปฏิบัติการ

Download124 downloads

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชำนาญการ

Download119 downloads

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชำนาญการพิเศษ

Download138 downloads

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ เชี่ยวชาญ

Download84 downloads

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทรงคุณวุฒิ

Download91 downloads

 

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และระเบียบการเลื่อนตำแหน่ง เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์

ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 : ลงวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์

Download129 downloads

เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปฏิบัติงาน

Download111 downloads

เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชำนาญงาน

Download170 downloads

 

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และระเบียบการเลื่อนตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข

ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 : ลงวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข

Download108 downloads

เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน

Download152 downloads

เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน

Download136 downloads

เจ้าพนักงานสาธารณสุข อาวุโส

Download121 downloads

Leave a Reply