มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และระเบียบการเลื่อนตำแหน่ง ทางพยาธิวิทยาคลินิก

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และระเบียบการเลื่อนตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ 

ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 : ลงวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์

Download322 downloads

ระเบียบการเลื่อนตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ระดับปฏิบัติการ

Download292 downloads

ระเบียบการเลื่อนตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ระดับชำนาญการ

Download379 downloads

ระเบียบการเลื่อนตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ระดับชำนาญการพิเศษ

Download325 downloads

ระเบียบการเลื่อนตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ระดับเชี่ยวชาญ

Download228 downloads

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และระเบียบการเลื่อนตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 : ลงวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และระเบียบการเลื่อนตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

Download137 downloads

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปฏิบัติการ

Download124 downloads

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชำนาญการ

Download120 downloads

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชำนาญการพิเศษ

Download138 downloads

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ เชี่ยวชาญ

Download85 downloads

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทรงคุณวุฒิ

Download91 downloads

 

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และระเบียบการเลื่อนตำแหน่ง เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์

ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 : ลงวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์

Download131 downloads

เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปฏิบัติงาน

Download113 downloads

เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชำนาญงาน

Download172 downloads

 

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และระเบียบการเลื่อนตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข

ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 : ลงวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข

Download108 downloads

เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน

Download152 downloads

เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน

Download136 downloads

เจ้าพนักงานสาธารณสุข อาวุโส

Download121 downloads

Leave a Reply