มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และระเบียบการเลื่อนตำแหน่ง ทางพยาธิวิทยาคลินิก

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และระเบียบการเลื่อนตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ 

ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 : ลงวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์

Download255 downloads

ระเบียบการเลื่อนตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ระดับปฏิบัติการ

Download231 downloads

ระเบียบการเลื่อนตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ระดับชำนาญการ

Download288 downloads

ระเบียบการเลื่อนตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ระดับชำนาญการพิเศษ

Download241 downloads

ระเบียบการเลื่อนตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ระดับเชี่ยวชาญ

Download176 downloads

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และระเบียบการเลื่อนตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 : ลงวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และระเบียบการเลื่อนตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

Download95 downloads

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปฏิบัติการ

Download71 downloads

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชำนาญการ

Download92 downloads

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชำนาญการพิเศษ

Download99 downloads

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ เชี่ยวชาญ

Download60 downloads

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทรงคุณวุฒิ

Download62 downloads

 

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และระเบียบการเลื่อนตำแหน่ง เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์

ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 : ลงวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์

Download91 downloads

เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปฏิบัติงาน

Download76 downloads

เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชำนาญงาน

Download98 downloads

 

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และระเบียบการเลื่อนตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข

ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 : ลงวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข

Download79 downloads

เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน

Download108 downloads

เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน

Download96 downloads

เจ้าพนักงานสาธารณสุข อาวุโส

Download89 downloads

Leave a Reply