ค่าปกติในการตรวจวัดทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิก คืออะไร

ค่าปกติในการตรวจวัดทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิก คือค่าที่ถูกกำหนดให้เป็นค่ามาตรฐานของคนที่มีพยาธิสภาพดี ของกลุ่มประชากรในพื้นที่นั้นๆ หรือเป็นค่าที่มีความสำคัญ หรือเป็นที่สนใจทางคลินิกซึ่งอาจไม่ได้หมายความถึงว่าเป็นค่าของคนที่มีพยาธิสภาพดีก็ได้ ดังนั้นจึงนำตารางค่าปกติทางเคมีคลินิก ของภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มาไห้ดูเป็นตัวอย่างครับ

รายการตรวจ ค่าต่ำ ค่าสูง หน่วย
2 hrs Glucose Postpandrial 80 120 mg/dL
ALBUMIN 3.8 5 g/dL
ALBUMIN Micro/CR. 0 20 mg/g Creatinine
ALBUMINURIA Micro(24 HRS) 0 30 mg/24Hrs
ALP  อายุ >19 ปี 30 120 U/L
ALP  อายุ 0-1 ปี 75 383 U/L
ALP  อายุ 10-12 ปี 42 362 U/L
ALP  อายุ 1-3 ปี 104 345 U/L
ALP  อายุ 13-15 ปี 74 390 U/L
ALP  อายุ 16-18 ปี 52 171 U/L
ALP  อายุ 4-6 ปี 93 309 U/L
ALP  อายุ 7-9 ปี 86 315 U/L
ALT (SGPT) 0 35 U/L
AMYLASE (SPOT URINE) 5 27 U/L
AMYLASE (SERUM) 29 103 U/L
AMYLASE (URINE 24 HRS) 0 450 U/24 Hrs
ANION GAP 6 20 mmol/L
Anti TG  (CLIA) 0 40 lu/ml
Anti TPO  (CLIA) 0 35 lu/ml
AST (SGOT) 0 40 U/L
B-Crosslaps(B-CTx:Bone Resorption) 0 0.32 ng/ml
BILIRUBIN ,DIRECT 0.06 0.25 mg/dL
BILIRUBIN ,INDIRECT 0.24 0.75 mg/dL
BILIRUBIN ,TOTAL 0.3 1 mg/dL
BLOOD GAS ABEc -2.4 2.3 mmol/L
BLOOD GAS HCO3 22 26 mmol/L
BLOOD GAS pCO2 35 45 mmHg.
BLOOD GAS pH 7.34 7.45 ไม่มี
BLOOD GAS PO2 75 100 mmHg.
BLOOD GAS SAT O2 95 98 %
BLOOD GAS SBC 22 26 mmol/L
BLOOD GAS SBEc -2.4 2.3 mmol/L
BLOOD GAS TCO2 23 26 mmol/L
BLOOD GAS tHb 13.8 16.4 g/dL
BUN 8 20 mg/dL
CALCIUM – TOTAL 8 12 mg/dL
CALCIUM (URINE 24 Hr.) 100 300 mg/24Hrs
CARBON DIOXIDE 22 32 mmol/L
CHLORIDE 100 110 mmol/L
CHLORIDE (CSF) 110 120 mmol/L
CHLORIDE (URINE 24 Hr.) 170 250 mmol/24 Hr.
CHOLESTEROL 150 200 mg/dL
CK (Routine) 24 195 U/L
CK-MB (Routine) 0 25 U/L
Cortisol 3.09 22.4 ug/dl
Cortisol in Urine 24 hr. 55.5 286 ug/24hr.
C-PEPTIDE CLIA 1.1 5 ng/ml
CREATININE 0.8 2 mg/dL
CREATININE (URINE 24 Hr.) 1 2 g/24Hrs
CREATININE CLEARANCE 70 140 ml/min
Estradiol (ECLIA) 13.5 59 pg/ml
FBS (CLOTTED BLOOD) 70 120 mg/dL
Ferritin 30 400 ng/ml
FREE T3 2.3 4.2 pg/ml
FREE T4 0.89 1.76 ng/dl
FSH (ECLIA) 1.5 12.4 mIU/ml
GAMMA-GT 0 55 U/L
GLOBULIN 1.2 3 g/dL
GLUCOSE (CSF) 45 80 mg/dL
GLUCOSE NaF [1-control] 70 120 mg/dL
Growth Hormone(hGH) CLIA 0 10 ng/ml
HBA1C 4 6 %
HCG 0 10 mIU/ml
HDL-CHOLESTEROL 32 68 mg/dL
hs C-REACTIVE PROTEIN 0 5 mg/L
IGF-1 (CLIA) 50 475 ng/ml
Insulin 3 25 ulU/ml
iPTH(intact Parathyroid hormone) 15 65 pg/dl
IRON 70 180 ug/dl
LACTATE 0.7 2.5 mmol/L
LDH 230 460 U/L
LDH (CSF) 15 17 U/L
LDL-CHOLESTEROL (DIRECT) <150 mg/dL
LH (ECLIA) 1.7 8.6 mIU/ml
LIPASE 0 39 U/L
MAGNESIUM 1.9 2.5 mg/dL
MAGNESIUM (24 Hr. URINE) 60 210 mg/24Hrs
N-MID Osteocalcin(Bone-Formation) 1 35 ng/ml
PHOSPHOROUS 2 4 mg/dL
PHOSPHORUS (URINE 24 Hr.) 1 1 g/24Hrs
POTASSIUM 3.5 5.1 mmol/L
POTASSIUM (URINE 24 Hr.) 26 123 mmol/24 Hr.
Pro-BNP Emergency Test 60 125 pg/ml
Prolactin (ECLIA) 4.04 15.2 ng/ml
PROTEIN ,TOTAL 5 8 g/dL
PROTEIN 24 HRS (Urine) 0 200 mg/24Hrs
PROTEIN CSF 15 45 mg/dL
SODIUM 136 145 mmol/L
SODIUM (URINE 24 Hr.) 27 287 mmol/24 Hr.
SUGAR (URINE 24 Hr.) 0 2 g/24Hrs
T3 60 181 ng/dl
T4 3.2 12.6 ug/dl
TESTOSTERONE 2.8 8 ng/ml
TIBC 225 480 ug/dl
TRIGLYCERIDE 60 160 mg/dL
Troponin T emergency test 0 0.1 ng/ml
TSH 0.35 5.5 ulU/ml
UREA (URINE 24 Hr.) 7 16 g/24Hrs
URIC ACID 1.8 7 mg/dL
URIC ACID (24 hr. URINE) 250 750 mg/24Hrs
Vitamin D (25-OH) total >30 ng/ml

 

เรียบเรียงโดย : Tonsan  

ข้อมูลสนับสนุนจากภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

Leave a Reply