บริการทางการแพทย์

การบริการตรวจรักษาผู้ป่วยนอก

1. คลินิกนรีเวชกรรม
ตรวจรักษา ให้คำปรึกษาโรคของระบบอวัยวะสืบพันธุ์ ของสตรี โรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ ความผิดปกติของฮอร์โมนสตรี ประจำเดือนผิดปกติ เนื้องอกทางนรีเวช และตรวจค้นหามะเร็งปากมดลูกระยะเริ่มแรก (Pap smear) สถานที่เปิดทำการ ห้องตรวจนรีเวชกรรม ตึกสูตินรีเวชกรรม ชั้น 1 เวลาทำการ 8.00-12.00 น. จำนวนห้องตรวจ 6 ห้องตรวจ

รายชื่อแพทย์ประจำห้องตรวจนรีเวชกรรม

วัน รายชื่อ
จันทร์ นพ.พสุวัฒน์  พญ.สาวินี  นพ.กมล  พญ.จริยา  พญ.ศรพิณ
อังคาร พญ.สันทนา พญ.เถาวลัย พญ.บุษบา  พญ.เด่นนพพร  นพ.วิสุทธิ์  พญ.สุวรรณี (Fellow)
พุธ นพ.ไพบูลย์  พญ.สุมนมาลย์  นพ.อนุสรณ์  พญ.ชาดากานต์  พญ.ปรีญาพร
พฤหัสบดี นพ.โอกาส  นพ.สุรวุฒิ  พญ.พาชื่น  พญ.ชุตินาท  นพ.วัชระ  นพ.สุนำโชค (Fellow)
ศุกร์ พญ.ริต้า  นพ.วิศิษฐ์  พ.ญ.ศิริวรรณ  พญ.วราลักษณ์  นพ.จักรพันธ์
ติดต่อสอบถาม 02-2443659

 

2. คลินิกฝากครรภ์
บริการตรวจและรับฝากครรภ์ ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ถึงคลอด ตรวจวินิจฉัยความผิดปกติของการตั้งครรภ์ ตรวจสุขภาพของทารกในครรภ์ด้วยเครื่องตรวจความถี่สูง (Ultrasound) สอนวิธีปฏิบัติและดูแลตนเองขณะตั้งครรภ์ คลอดและหลังคลอด สอนวิธีเลี้ยงทารกด้วยนมมารดา และให้คำปรึกษาปัญหาทางสุขภาพของสตรีตั้งครรภ์
สถานที่เปิดทำการ ห้องฝากครรภ์ ตึกสูตินรีเวชกรรม ชั้น 1 เวลาทำการ 8.00-12.00 น.
จำนวนห้องตรวจ 10 ห้องตรวจ , ห้องให้คำปรึกษาสุขภาพ 1 ห้อง ห้องสอนสตรีตั้งครรภ์ 1 ห้อง

รายชื่อแพทย์ประจำห้องฝากครรภ์

วัน รายชื่อ
จันทร์ นพ.โอกาส  นพ.วิศิษฐ์  นพ.ไพบูลย์  นพ.สุรวุฒิ พญ.เถาวลัย  นพ.วัชระ
อังคาร พญ.ริต้า  พญ.สาวินี  พญ.วราลักษณ์  พญ.พาชื่น  พญ.ชุตินาท
พุธ นพ.โอกาส  นพ.เกษมสิษฐ์  พญ.บุษบา  พญ.ศิริวรรณ  นพ.วิสุทธิ์  นพ.วิสุทธิ์
พฤหัสบดี พญ.สันทนา  พญ.จริยา  พญ.ชาดากานต์  นพ.จักรพันธ์  พญ.ศรพิณ
ศุกร์ นพ.พสุวัฒน์  พญ.สุมนมาลย์  นพ.อนุสรณ์  นพ.กมล  พญ.ปรีญาพร
ติดต่อสอบถาม 02-2443433, 02-2443434

 

3. หน่วยวางแผนครอบครัวและคลินิกหลังคลอด
ให้คำปรึกษาและบริการคุมกำเนิดในสตรีวัยเจริญพันธุ์ สตรีหลังคลอดและหลังแท้งบุตร ตรวจเต้านม สตรีที่รับบริการคุมกำเนิดและสตรีทั่วไป บริการคุมกำเนิดชั่วคราวโดย ยาเม็ดคุมกำเนิด ฉีดยา ฝังยาใต้ผิวหนัง ใส่ห่วงอนามัย และถุงยางอนามัย บริการคุมกำเนิดถาวรโดยทำหมันหญิง

คลินิกหลังคลอด บริการตัดไหมหลังคลอด และตรวจติดตามสตรีหลังคลอด 4-6 สัปดาห์
สถานที่เปิดทำการ หน่วยวางแผนครอบครัว ตึกสูตินรีเวชกรรม ชั้น 1 เวลาทำการ 8.00-12.00 น. จันทร์-ศุกร์ จำนวนห้องตรวจ 3 ห้องตรวจ

แพทย์ประจำบ้านหน่วยวางแผนครอบครัว
นพ.เกษมสิษฐ์  แก้วเกียรติคุณ    ติดต่อสอบถาม 02-2443438


4. คลินิกเฉพาะทางสาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
4.1 คลินิกการตั้งครรภ์เสี่ยงสูง
บริการตรวจรักษาสตรีตั้งครรภ์ที่ตรวจพบว่า มีภาวะเสี่ยงสูงในขณะตั้งครรภ์ ภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์ เช่น พิษแห่งครรภ์ ทารกในครรภ์เจริญเติบโตช้า โรคประจำตัวของสตรีตั้งครรภ์ เช่น โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคไต โรคเลือด ฯ
สถานที่เปิดบริการ ห้องฝากครรภ์ ตึกสูติกรรม ชั้น 1 เวลาทำการ วันพุธ เวลา 13.00-16.00 น. จำนวนห้องตรวจ 5 ห้องตรวจ

แพทย์ประจำคลินิกการตั้งครรภ์เสี่ยงสูง
นพ.ไพบูลย์ เจริญชัยนนท์
นพ.วิศิษฐ์  ค้อสุววณดี
พญ.วราลักษณ ์ ยมะสมิต
พญ.ชาดากานต์  ผโลประการ
พญ.เด่นนพพร  สุดใจ
พญ.ศรพิณ  อามาตย์ทัศน์


ติดต่อสอบถาม 02-2443433, 022443434

4.2 คลินิกวัยทอง
ให้บริการแก่สตรีที่เริ่มเข้าสู่วัยหมดประจำเดือน และวัยหลังหมดประจำเดือน โดยตรวจสุขภาพทั่วไป สำหรับ ให้การตรวจรักษา สตรีวัยหมดประจำเดือน แก้ปัญหาและป้องกันโรคอันเกิดจากภาวะหมดประจำเดือน ให้คำปรึกษาแนะนำและส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพอนามัย การดูแลตนเองในวัยหมดประจำเดือนแก่สตรีทั่วไป
สถานที่เปิดทำการ ห้องตรวจนรีเวชกรรม ตึกสูติกรรม ชั้น 1 เวลาทำการ วันพุธ เวลา 13.00-16.00 น. จำนวนห้องตรวจ 5 ห้องตรวจ

แพทย์ประจำคลินิกวัยทอง
นพ.พงษ์ธร   วิโรจน์ชัยวงษ์
นพ.วิสุทธิ์  สุวิทยะศิริ
พญ.บุษบา  วิริยะสิริเวช
พญ.จริยา  หล่อวัฒนศิริกุล
พญ.ชุตินาท  อิ่มเอม


ติดต่อสอบถาม 02-2443659


4.3 คลินิกมะเร็งทางนรีเวช
ตรวจรักษาและติดตามโรค รักษา มะเร็งทางนรีเวช และให้คำแนะนำผู้ป่วยมะเร็งระบบอวัยวะสืบพันธุ์สตรี และให้บริการส่องกล้องตรวจปากมดลูก (Colposcope) เพื่อวินิจฉัยมะเร็งและระยะก่อนเป็น มะเร็งปากมดลูก
สถานที่เปิดทำการ ห้องตรวจนรีเวชกรรม ตึกสูติกรรม ชั้น 1 เวลาทำการ วันพฤหัสบดี เวลา 13.00-16.00 น.
จำนวนห้องตรวจ 4 ห้องตรวจ


แพทย์ประจำคลินิกมะเร็งทางนรีเวช
นพ.สุรวุฒิ  ลีฬหะกร
พญ.สุมนมาลย์  มนัสศิริวิทยา
พญ.เถาวลัย  ถาวรามร  
พญ.ศิริวรรณ  ตั้งจิตกมล
นพ.กมล  ภัทรดูลย์
พญ.พาชื่น  ศึกวัฒนา
นพ.จักรพันธ์  ขุนณรงค์
นพ.วัชระ  พฤทธิพงศ์สิทธิ์


ติดต่อสอบถาม 02-2443659


4.4 คลินิกรักษาผู้มีบุตรยาก
ให้คำปรึกษา แนะนำ ตรวจรักษา คู่สมรสที่มีปัญหาเรื่องมีบุตรยาก ตรวจเชื้ออสุจิด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ รักษาคู่สมรสที่มีบุตรยากด้วยเทคโนโลยีการเจริญพันธุ์สมัยใหม่ เช่น COH-IUI, GIFT , ZIFT , TET , IVF-ET , ICSI
บริการแก้หมันหญิง
สถานที่เปิดทำการ ห้องตรวจรักษาผู้มีบุตรยากและเด็กหลอดแก้ว ตึกสูติกรรม ชั้น 1 เวลาทำการ วันพฤหัสบดี 13.00-16.00 น.


แพทย์ประจำคลินิกรักษาผู้มีบุตรยาก
พญ.บุษบา วิริยะสิริเวช 
พญ.ชุตินาท อิ่มเอม
พญ.จริยา หล่อวัฒนศิริกุล

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 02-2443430


4.5 คลินิกเอนโดครีนนรีเวช
บริการตรวจรักษา และติดตามการรักษา แก่สตรีที่มีปัญหา หรือความผิดปกติของฮอร์โมนสตรี ประจำเดือนผิดปกติ ภาวะไม่มีประจำเดือนหรือขาดประจำเดือน , ปวดประจำเดือน เยื่อบุมดลูกเจริญผิดที่ (Endometriosis) และโรคทางนรีเวชที่จะต้องรักษาด้วยฮอร์โมน
สถานที่เปิดทำการ ห้องตรวจนรีเวชกรรม ตึกสูติกรรมชั้น 1 เวลาทำการ วันพฤหัสบดี เวลา 13.00-16.00 น.
จำนวนห้องตรวจ 3 ห้องตรวจ


แพทย์ประจำคลินิกเอนโดครีนนรีเวช
พญ.บุษบา วิริยะสิริเวช 
พญ.ชุตินาท อิ่มเอม
พญ.จริยา หล่อวัฒนศิริกุล


ติดต่อสอบถาม02-2443659

4.6 คลินิกให้คำปรึกษาสุขภาพสูตินรีเวช
การให้บริการ
1. การให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม เป็นรอบ ๆ ละ 8-10 คน นาน 20-30 นาที สถานที่ คลินิกปรึกษาสุขภาพสูตินรีเวชกรรมทุกวันราชการ 8.30-12.00 น.
2. การให้คำปรึกษารายบุคคลและครอบครัว ครั้งละ 20-30 นาที (นัดล่วงหน้า) สถานที่คลินิกปรึกษาสุขภาพสูตินรีเวชกรรมทุกวันราชการ 8.30-12.00 น.,13.30-16.00 น.
3. การให้การปรึกษาทางโทรศัพท์ โทร. 02-2443659 ทุกวันราชการ 8.30-12.00 น., 13.30-16.00 น.


แพทย์และพยาบาลประจำหน่วยให้คำปรึกษาสุขภาพสูตินรีเวช
นพ.พสุวัฒน์ คงศีล
นพ.เกษมสิษฐ์ แก้วเกียรติคุณ
นางสุวลักษณ์ อัศดรเดชา
นางลดาวัลย์ ผาสุข

4.7 คลินิกโรคติดเชื้อทางสูตินรีเวช
กรณีโรคติดเชื้อในสตรีทั่วไป
สถานที่ ห้องตรวจนรีเวช (ตรวจภายใน) ตึกสูติกรรม ทุกวันจันทร์ และวันพุธ เวลา 9.00-12.00 น. กรณีโรคติดเชื้อในสตรีตั้งครรภ์ สถานที่ ห้องฝากครรภ์ ตึกสูติกรรม ทุกวันพฤหัส และวันศุกร์ เวลา 9.00-12.00 น.

แพทย์ประจำคลินิกโรคติดเชื้อทางสูตินรีเวช
พญ.ริต้า ไพศาลตันติวงศ์
นพ.พสุวัฒน์ คงศีล
นพ.เกษมสิษฐ์ แก้วเกียรติคุณ


5. คลินิกนอกเวลาราชการ 6.00 -8.00 น.

5.1 คลินิกนรีเวชกรรม
ตรวจรักษา โรคของระบบอวัยวะสืบพันธุ์ ของสตรี โรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ ความผิดปกติของฮอร์โมนสตรี ประจำเดือนผิดปกติ เนื้องอกทางนรีเวช
สถานที่เปิดทำการ ห้องตรวจนรีเวชกรรม ตึกสูตินรีเวชกรรม ชั้น 1 เวลาทำการ 6.00 -8.00 น. จำนวนห้องตรวจ 1 ห้องตรวจ


5.2 คลินิกฝากครรภ์
บริการตรวจและรับฝากครรภ์ ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ถึงคลอด
สถานที่เปิดทำการ ห้องฝากครรภ์ ตึกสูตินรีเวชกรรม ชั้น 1 เวลาทำการ 6.00-8.00 น. จำนวนห้องตรวจ 2ห้องตรวจ

6. คลินิกนอกเวลาราชการ 16.00-20.00 น.
ตรวจรักษา โรคของระบบอวัยวะสืบพันธุ์ ของสตรี โรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ ความผิดปกติของฮอร์โมนสตรี ประจำเดือนผิดปกติ เนื้องอกทางนรีเวช
สถานที่เปิดทำการ ห้องตรวจนรีเวชกรรม ตึกสูตินรีเวชกรรม ชั้น 1 เวลาทำการ 16.00 -20.00 น. จำนวนห้องตรวจ 1 ห้องตรวจ