เร็วๆ นี้
เมนูหลัก

แสดงเมนูทั้งหมด | ซ่อนเมนู

ห้องสมุดสกลวรรณากร
(intranet)
ติดต่อสอบถาม 3074
เว็บบริการสุขภาพ
ePhis
กรมบัญชีกลาง
สำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กทม.
สำนักงาน ประกัน สังคม
ตรวจสอบสิทธิ์ กทม.
ตรวจสอบสิทธิ์ สปสช.
ตรวจสอบสิทธิ์ กบก.
ระบบสวัสดิการการรักษาพยาบาล กบก.
จุลสาร-วารสาร
ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี 35 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
ลำดับผู้เยี่ยมชม
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
5849355
คน ตั้งแต่ พฤษภาคม 2549
Faculty of Medicine Vajira Hospital

ranking web of world vajira hospital


--------------------
vajira announce
--------------------
vajira gallery
เครื่องหมายมหาวิทยาลัยนวมิทราธิราช/คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
------------


ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยวิธีพิเศษ

vajiraด้วยมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จะดำเนินการรับสมัครบุคคลากรเพื่อคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยวิธีพิเศษ ตำแหน่งอาจารย์, พยาบาลวิชาชีพ, เภสัชกร สังกัดคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รายละเอียด

ประกาศ รับพยาบาลวิชาชีพเพื่อเข้าฝึกอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง(การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม)

vajiraคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เปิดรับสมัคร พยาบาลวิชาชีพเพื่อเข้าฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติ การบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) รายละเอียด

ประชาสัมพันธ์กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

vajiraประธานคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช แจ้งข่าวสารมิติใหม่ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี้

มาตรฐานตำแหน่ง ก.พ. และ ก.พ.อ

vajiraมาตรฐานกำหนดตำแหน่งตาม ก.พ. และ ก.พ.อ (ข้อมูล ณ วันที่ 18 กันยายน 2557) ดาวน์โหลดvajira

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์(ส่วนของมหาวิทยาลัยฯ)

ข้อบังคับ

ประกาศ ผลงานวิชาการข้าราชการ

Vajira of UBM

ประกาศ เรื่องโปรแกรมออฟฟิตสำหรับใช้งานด้านเอกสารในหน่วยงาน

vajiraแจ้งบุคลากรทุกท่านเนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จัดซื้อโดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนใหญ่แล้วมีเฉพาะระบบปฏิบัติการ Windows เท่านั้น จะไม่มีโปรแกรมด้านสำนักงานติดตั้งลงไปให้ ดังนั้นเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานด้านเอกสาร งานนำเสนอ ฯลฯ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศฯ แนะนำให้ดาวน์โหลดโปรแกรม OpenOffice 3.4 มาใช้แทนครับ
vajira
 ทั้งนี้ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไม่สนับสนุนการติดตั้งโปรแกรมที่ละเมิดลิขสิทธิ์

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

Vajira, Faculty of Vajira Hospital

ประกาศ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ใช้ทุน สาขากุมารเวชศาสตร์

vajiraคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและแพทยใช้ทุน ศึกษาต่อในสาขากุมารเวชศาสตร์ ที่ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 3 ปี โดยคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลเป็นต้นสังกัด เมื่อจบปี 3 สามารถสอบวุฒิบัตร สาขากุมารเวชศาสตร์ได้ รับปีละ 5 ตำแหน่ง อ่านรายละเอียดvajira

ประกาศ คำสั่งแต่งตั้งคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

vajiraคำสั่งสภามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล, เรื่อง แต่งตั้งรักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานคณะบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล, เรื่อง แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รายละเอียดvajira

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตรวจสอบสุขภาพและทดสอบจิตวิทยา กลุ่มที่ 1-2

vajiraตามที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตรวจสอบสุขภาพและทดสอบจิตวิทยา กลุ่มที่ 1-2 เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ รายละเอียด

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อคัดเลือกบรรจุแต่งตั้ง เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยวิธีพิเศษ

vajiraประกาศ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อคัดเลือกบรรจุแต่งตั้ง เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยวิธีพิเศษ รายละเอียด

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบเพื่อคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยวิธีพิเศษ

vajiraคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบเพื่อคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยวิธีพิเศษ บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบฯ รายละเอียดvajira

ประกาศ ให้ผู้มีรายชื่อยืนยันความประสงค์ที่จะเข้ารับการคัดเลือกในรอบที่ 2

vajiraประกาศคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ให้ผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้ยืนยันความประสงค์ที่จะเข้ารับการคัดเลือกในรอบที่ 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ รายละเอียดvajira

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ รอบ1

vajiraประกาศ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล แจ้งรายชื่อรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ รอบที่ 1 รายละเอียดvajira

ประกาศ รายชื่อผู้มิสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตรวจสุขภาพและทดสอบจิตวิทยา รอบที่ 2

vajciraตามประกาศคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ลงวันที่ 28 พ.ค. 2558 ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ระบบรับตรงโควต้าพิเศษ (รอบที่ 2 ) ประจำปีการศึกษา 2558 นั้น รายละเอียดvajira

ประกาศ ผลการคัดเลือกเข้าศึกษาหลัดสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตฯ รอบที่ 2

vajiraประกาศคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ รอบที่ 2 รายละเอียดvajia

ประกาศ การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ระบบรับตรงโควตาพิเศษ ประจำปี 2559

vajiraการสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ระบบรับตรงโควตาพิเศษ ของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ประจำปีการศึกษา 2559 รายละเอียดvajira

ประชาสัมพันธ์: 13 ฟอนต์แห่งชาติตามฟอนต์มาตรฐานราชการไทย
13 Font Thaiนายวัชระ กรรณิการ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม.เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยดำเนินการติดตั้งฟอนต์สารบรรณและฟอนต์ อื่น ๆ ทั้งหมด จำนวน 13 ฟอนต์ ของสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (สอซช.) หรือ SIPA และกรมทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มเข้าไปในระบบปฏิบัติการ Thai OS (Thai Operating System) และใช้ฟอนต์ดังกล่าวแทนฟอนต์เดิม ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ โดยให้ติดตั้งและใช้งานให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 5 ธันวาคม 2553 Download 
Font ที่ 14 IT๙ Download
vajira
ผู้บันทึก webmaster เมื่อ Friday 03 Dec 10@ 23:18:05 ICT (2816 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | ประชาสัมพันธ์ | คะแนน: 0)
38 เรื่อง (38 หน้า, 1 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 ]
สอบถาม-ร้องเรียน

นพ.ประยุทธ  ศิริวงษ์
สายตรงคณบดี


Risk Report Form
vajira
แนวร่วม-พันธมิตร
แผนที่วชิรพยาบาล

eMail Vajira

Knowledge Tank

E-Learning

E-Learning

E-Learning

Knowledge Tank

KM KT KEN

Research

Blog by ken

หน่วยควบคุมโรคติดเชื้อ

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

วชิรเวชสาร

หน่วยต่อมไร้ท่อ

รับสมัครงาน

phpNuke Theme design by Ethaidesign.com