เร็วๆ นี้
เมนูหลัก

แสดงเมนูทั้งหมด | ซ่อนเมนู

ห้องสมุดสกลวรรณากร
(intranet)
ติดต่อสอบถาม 3074
เว็บบริการสุขภาพ
ePhis
กรมบัญชีกลาง
สำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กทม.
สำนักงาน ประกัน สังคม
ตรวจสอบสิทธิ์ กทม.
ตรวจสอบสิทธิ์ สปสช.
ตรวจสอบสิทธิ์ กบก.
ระบบสวัสดิการการรักษาพยาบาล กบก.
จุลสาร-วารสาร
ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี 39 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
ลำดับผู้เยี่ยมชม
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
5738796
คน ตั้งแต่ พฤษภาคม 2549
Faculty of Medicine Vajira Hospital

ประกาศ กำหนดการทำสัญญา ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าหน่วยกิต ของนักศึกษาใหม่ 2558

กำหนดการทำสัญญา ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าหน่วยกิต ของนักศึกษาใหม่เป็นนักศึกษาแพทย์  ปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น.ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 6 อาคารเพชรรัตน์
รายละเอียดดังนี้
ประกาศ เรื่องกำหนดการทำสัญญาและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา,ข้อควรทราบและสิ่งที่จะต้องเตรียมมาในวันทำสัญญา,สัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อการศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต,สัญญาค้ำประกัน,หนังสือแสดงความยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรมตามกฎหมาย,คำยินยอมของบุคคลภายนอกผู้รับผิดต่อผู้ค้ำประกัน ดาวน์โหลดรายละเอียดหัวข้อทั้งหมด

------------------

vajira
---------
ranking web of world vajira hospital

--------------

vajira
--------------------
vajira announce
--------------------
vajira gallery
เครื่องหมายมหาวิทยาลัยนวมิทราธิราช/คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
------------
EMP of Year 2557

ประชาสัมพันธ์กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

vajiraประธานคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช แจ้งข่าวสารมิติใหม่ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี้

มาตรฐานตำแหน่ง ก.พ. และ ก.พ.อ

vajiraมาตรฐานกำหนดตำแหน่งตาม ก.พ. และ ก.พ.อ (ข้อมูล ณ วันที่ 18 กันยายน 2557) ดาวน์โหลดvajira

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์(ส่วนของมหาวิทยาลัยฯ)

ข้อบังคับ

ประกาศ ผลงานวิชาการข้าราชการ

Vajira of UBM

ประกาศ เรื่องโปรแกรมออฟฟิตสำหรับใช้งานด้านเอกสารในหน่วยงาน

vajiraแจ้งบุคลากรทุกท่านเนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จัดซื้อโดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนใหญ่แล้วมีเฉพาะระบบปฏิบัติการ Windows เท่านั้น จะไม่มีโปรแกรมด้านสำนักงานติดตั้งลงไปให้ ดังนั้นเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานด้านเอกสาร งานนำเสนอ ฯลฯ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศฯ แนะนำให้ดาวน์โหลดโปรแกรม OpenOffice 3.4 มาใช้แทนครับ
vajira
 ทั้งนี้ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไม่สนับสนุนการติดตั้งโปรแกรมที่ละเมิดลิขสิทธิ์

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

Vajira, Faculty of Vajira Hospital

ประกาศ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ใช้ทุน สาขากุมารเวชศาสตร์

vajiraคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและแพทยใช้ทุน ศึกษาต่อในสาขากุมารเวชศาสตร์ ที่ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 3 ปี โดยคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลเป็นต้นสังกัด เมื่อจบปี 3 สามารถสอบวุฒิบัตร สาขากุมารเวชศาสตร์ได้ รับปีละ 5 ตำแหน่ง อ่านรายละเอียดvajira

ประกาศ คำสั่งแต่งตั้งคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

vajiraคำสั่งสภามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล, เรื่อง แต่งตั้งรักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานคณะบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล, เรื่อง แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รายละเอียดvajira

ประกาศ สิ้นสุด โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกให้สตรีกรุงเทพมหานคร

vajiraตามที่มีโครงการ ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกให้สตรีกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ได้ดำเนินการแล้วเสร็จและ "สิ้นสุด" โครงการในปี พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมา

สตรี ที่ประสงค์ตรวจมะเร็งปากมดลูก สามารถเข้ารับบริการได้ตามปกติในวันและเวลาทำการ แต่จะมีค่าใช้จ่ายตามปกติ ติดต่อสอบถามได้ที่เหมายเลขโทรศัพท์  022203000 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 


ประกาศ กำหนดการทำสัญญา ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าหน่วยกิต ของนักศึกษาใหม่

vajiraกำหนดการทำสัญญา ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าหน่วยกิต ของนักศึกษาใหม่เป็นนักศึกษาแพทย์  ปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น.ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 6 อาคารเพชรรัตน์
รายละเอียดดังนี้
  1. ประกาศ เรื่อง กำหนดการทำสัญญาและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
  2. ข้อควรทราบและสิ่งที่จะต้องเตรียมมาในวันทำสัญญา
  3. สัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อการศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
  4. สัญญาค้ำประกัน
  5. หนังสือแสดงความยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรมตามกฎหมาย
  6. คำยินยอมของบุคคลภายนอกผู้รับผิดต่อผู้ค้ำประกัน

ประชาสัมพันธ์: 13 ฟอนต์แห่งชาติตามฟอนต์มาตรฐานราชการไทย
13 Font Thaiนายวัชระ กรรณิการ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม.เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยดำเนินการติดตั้งฟอนต์สารบรรณและฟอนต์ อื่น ๆ ทั้งหมด จำนวน 13 ฟอนต์ ของสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (สอซช.) หรือ SIPA และกรมทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มเข้าไปในระบบปฏิบัติการ Thai OS (Thai Operating System) และใช้ฟอนต์ดังกล่าวแทนฟอนต์เดิม ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ โดยให้ติดตั้งและใช้งานให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 5 ธันวาคม 2553 Download 
Font ที่ 14 IT๙ Download
vajira
ผู้บันทึก webmaster เมื่อ Friday 03 Dec 10@ 23:18:05 ICT (2643 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | ประชาสัมพันธ์ | คะแนน: 0)
38 เรื่อง (38 หน้า, 1 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 ]
สอบถาม-ร้องเรียน

นพ.ประยุทธ  ศิริวงษ์
สายตรงคณบดี


QR Code
http://www.vajira.ac.th
แนวร่วม-พันธมิตร
แผนที่วชิรพยาบาล

eMail Vajira

Knowledge Tank

E-Learning

E-Learning

E-Learning

Knowledge Tank

KM KT KEN

Research

Blog by ken

หน่วยควบคุมโรคติดเชื้อ

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

วชิรเวชสาร

หน่วยต่อมไร้ท่อ

รับสมัครงาน

phpNuke Theme design by Ethaidesign.com