script src="SpryMenuBar.js" type="text/javascript">

 

งานวิจัยและบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติปี 2552

 
ภาควิชา
ชื่อบทความ
ผู้นิพนธ์
วารสาร
 
กุมารเวชศาสตร์
1. ความชุกของความดันเลือดสูง และความสัมพันธ์ของ  ความดันเลือดสูงกับโรคอ้วนในเด็กมัธยมศึกษา

1. ยุภาพร อมรชัยเจริญสุข
วชิรเวชสาร 2553; 54(1)
 
2. ผลการใช้แนวทางการรักษาทารกแรกเกิดอายุครรภ์
    มากกว่าหรือเท่ากับ 35 สัปดาห์ ที่มีภาวะเหลืองของ

1. สิวิลักษณ์ กาณจนบัตร
2. พยนต์ บุญญฤทธิพงษ์
วชิรเวชสาร 2552; 53(3); 233-41
 
3. ความเสี่ยงของการเกิดออทิสซึมในเด็กที่มีเส้นรอบ
     ศีรษะโตในช่วงขวบปีแรก

1. พงษ์ศักดิ์ น้อยพยัคฆ์
วชิรเวชสาร 2552; 53(2); 161-70
 
ทันตกรรม
1. การถอนฟันในผู้ป่วยที่ได้รับยาแอสไพริน

1. รัชดาพร อัจฉริยาเพ็ช
วชิรเวชสาร 2552; 53(3); 283-9
 
นิติเวชศาสตร์
1. พยาธิสภาพที่ตรวจพบจากศพที่แขวนคอตาย

1. จรูญศักดิ์ นวลแจ่ม
วชิรเวชสาร 2553; 54(1)
 
พยาธิวิทยากายวิภาค
1. การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยวิธี liquid-based
     cytology
1. อภิโชติ คำแสงหมื่น
2. ศิริวรรณ ตั้งจิตกมล
3. สุมารินทร์ ประทุมแก้ว

วชิรเวชสาร 2552; 53(3); 311-6
 
พยาธิวิทยาคลินิก
1. อุบัติการณ์การแตกของเม็ดเลือดแดงของสิ่งส่งตรวจที่
     ห้องปฏิบัติการเคมีคลินิก วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพ
     มหานครและวชิรพยาบาล

1. มาลา ตรีวัชรีกร
วชิรเวชสาร 2552; 53(3); 291-7
 
เภสัชกรรม
1. ค่าใช้จ่ายด้านยาในระบบประกันสุขภาพของวิทยาลัย
    แพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล

1. ศิริกัญญา กอบวรรธนะกุล
วชิรเวชสาร 2553; 54(1)
 
รังสีวิทยา
1. การทำเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ประเมินต่อมน้ำเหลือง
     paraaortic ในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกระยะลุกลาม
     เฉพาะที่
1. กันยรัตน์ กตัญญู
2. อาคม หรั่งเทศ
3. มาริสา จงธนากร
4. ธนาทิพย์ ตันติวัตนะ

วชิรเวชสาร 2553; 54(1)
 
2. ผลการรักษามะเร็งปากมดลูกระยะลุกลามเฉพาะที่
    ด้วยรังสีรักษา
1.ธนาทิพย์ ตันติวัตนะ
2.กันยรัตน์ กตัญญู
3.มาริสา จงธนากร

วชิรเวชสาร 2552; 53(2); 121-30
 
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
1.ผลสำเร็จของการรักษาภาวะเส้นประสาทมีเดียน
ถูกกดทับที่ข้อมือด้วยอุปกรณ์ประคองข้อมือในท่าตรง

1.ยุพดี ฟู่สกุล
2.พงศพิชญ์ แสนศรี
วชิรเวชสาร 2552; 53(2); 131-42
 
ศัลยศาสตร์
1. ผลการประเมินภาวะโภชนาการด้วยแบบคัดกรองภาวะ
    ทุพโภชนาการผู้ป่วยศัลยกรรม วชิรพยาบาล
   เปรียบเทียบกับแบบประเมินชนิด
   subjective global assessment (SGA)
1. กมลรัตน์ พิบูลย์
2. อนันต์ มโนมัยพิบูลย์
3. ศุภกานต์ เตชะพงศธร
4. สุรสีห์ บุญยวณิชย์
5. ธนพร โตสงวนรุ่งเรือง
6. สุนันทา วิทยอุดม
วชิรเวชสาร 2553; 54(1)
 
2. ผลการรักษาภาวะพร่องฮอร์โมนเพชชายในชายสูงวัยด้วย
     เทสทอสเทอโรน

1. ภัทร แซ่ตั้ง
วชิรเวชสาร 2552; 53(3); 243-51
 
3. เชื้อแบคทีเรียในผู้ป่วยไฟไหม้น้ำร้อนลวกในวิทยาลัย-
     แพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล

1. บุญชัย ทวีรัตนศิลป์
2. พจน์ ธีรคุปต์
วชิรเวชสาร 2552; 53(3); 253-60
 
4. ความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมของสตรีในการตรวจหา
    มะเร็งเต้านม

1.เชิดชัย กิตติโพวานนท์
2.ศุภกานต์ เตชะพงศธร
วชิรเวชสาร 2552; 53(3); 261-6
 
5. รายงานผู้ป่วยแผลเป็บติกทะลุจากเชื้อรา
1.ยุทธพงศ์ วงษ์มหิศร
2.อาคม เสือสาวะถี
3.ศุภกานต์ เตชะพงศธร
วชิรเวชสาร 2552; 53(3); 299-303
 
6. การกำจัดขนด้วย Ruby laser ในวิทยาลัยแพทยศาสตร์
    กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล

1.พจน์ ธีรคุปต์
วชิรเวชสาร 2552; 53(2); 115-20
 
7. ผลการผ่าตัดรักษาผู้ป่วยฐานกะโหลกศีรษะส่วนหน้าแตก

1.อลงกรณ์ ใจอิ่มสิน
วชิรเวชสาร 2552; 53(2); 143-52
 
8. การหดเกร็งตัวของหลอดเลือดสมอง

1.สมเกียรติ วงศ์สุริยนันท์
วชิรเวชสาร 2552; 53(2); 211-8
 
โสต ศอ นาสิกวิทยา
1. การศึกษาแบบสุ่มเปรียบเทียบความเจ็บปวดหลังการ
    ผ่าตัดต่อมทอนซิลด้วยวิธีโคเบลชั่น และวิธีจี้ไฟฟ้า

1. พิชัย พัวเพิ่มพูลศิริ
วชิรเวชสาร 2553; 54(1)
 
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
1. ทำไมยังไม่มีหน่วย บริการรูปแบบพิเศษในระบบ
     สาธารณสุขไทย
1.สุรสิทธิ์ จิตรพิทักษ์เลิศ
2.สุมนมาลย์ มนัสศิริวิทยา
3.ศุภวรรณ สาธร

วชิรเวชสาร 2552; 53(3); 273-82
 
2. ความรู้และทัศนคติของผู้ปกครองนักเรียนหญิงต่อ
    ฮิวแมนแปปปิโลมาไวรัสวัคซีนในการป้องกันมะเร็ง
    ปากมดลูก
1.บุษบา ศุภวัฒน์ธนบดี
2.บุษบา วิริยะสิริเวช
วชิรเวชสาร 2552; 53(2); 187-96
 
3. การวินิจฉัยก่อนคลอดกลุ่มอาการหัวใจด้านซ้าย
    มีขนาดเล็กผิดปกติ: รายงานผู้ป่วย
1.วราลักษณ์ ยมะสมิต
2.เด่นนพพร สุดใจ
3.ศรพิณ อามาตย์ทัศน์

วชิรเวชสาร 2552; 53(2); 203-10
 
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
1. การเปรียบเทียบแรง ที่ทำให้เฝือกปูนแตกหักระหว่าง
    short leg posterior slab แบบย่นพับมุมส้นเท้าและ
    และแบบตัดพับมุมส้นเท้า

1.ดำรงค์ ฐาปนกุลศักดิ์
วชิรเวชสาร 2552; 53(3); 267-71
 
2. การใช้ Kerrison rongeur ตัดเจาะนำชิ้นเนื้องอก
    ของกระดูกหรือเนื้อเยื่อเกี่ยวพันส่งตรวจทางพยาธิวิทยา

1.ดำรงค์ ฐาปนกุลศักดิ์
2.จิโรจน์ สูรพันธุ์
วชิรเวชสาร 2552; 53(2); 181-6
 
อายุรศาสตร์
1. ตับอักเสบจากไขมันในผู้ป่วยที่ไม่ได้ดื่มเหล้า

1.เฉลียว ประสงค์สุขสันต์
วชิรเวชสาร 2552; 53(3); 305-10