Text Size
 • โรงพยาบาลวชิรพยาบาล
  โรงพยาบาลวชิรพยาบาล เปิดให้บริการหน่วยปฐมภูมิเขตเมือง
 • คลินิกพิเศษวชิรพยาบาล
  คลินิกพิเศษวชิรพยาบาล เปิดให้บริการตรวจสุขภาพเด็กและฉีดวัคซีนในเด็ก
 • ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุน
  ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุน รายละเอียดคลิก
 • ให้เลือดให้ชีวิต วชิรพยาบาล
  ให้เลือดให้ชีวิต วชิรพยาบาล ขอเชิญบริจาคเลือดช่วยเหลือผู้ป่วย
 • คลินิกพิเศษวชิรพยาบาล
  คลินิกพิเศษวชิรพยาบาล รายละเอียดคลิก
 • 1 ตุลาคม
  1 ตุลาคม โปรดนำถุงผ้ามารับยา
 • ศูนย์ตรวจสุขภาพ วชิรพยาบาล
  ศูนย์ตรวจสุขภาพ วชิรพยาบาล รายละเอียดคลิก

ด้านการศึกษา

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

รายวิชาที่เปิดสอน ทุกชั้นปีการศึกษา

รหัส จำนวนหน่วยกิจ รายวิชา
BMPC 301   จิตเวชวิทยาคลินิก
BMPC 401   จิตเวชศาสตร์
BMPC 412   ประสบการณ์คลินิกทางจิตเวชศาสตร์ 1
BMPC 512   เทคนิกการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม
BMPC 612   ประสบการณ์คลินิกทางจิตเวชศาสตร์

นักศึกษาต่อกลุ่ม

ชั้นปี จำนวน
3 จำนวนนักเรียน 80  คนต่อกลุ่ม มีการเรียนการสอน 1 รอบ
4 จำนวนนักเรียน  20  คนต่อกลุ่ม มีการเรียนการสอน 4 รอบ
5 จำนวนนักเรียน  6  คนต่อกลุ่ม มีการเรียนการสอน 1 รอบ
6 จำนวนนักเรียน  6 - 7 คนต่อกลุ่ม มีการเรียนการสอน 12 รอบ