Text Size

โครงสร้างภาควิชา

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

โครงสร้างภาควิชา

 • ภาควิชาจิตเวช
  • สำนักงานภาควิชา
   • งานด้านการเรียนการสอนและวิชาการ
   • งานธุรการและสารบัญ
  • สาขาวิชา
   • จิตเวชผู้ใหญ่
   • จิตเวชเด็กและวัยรุ่น

การบริหารงาน

 • หัวหน้าภาควิชา
  • รองหัวหน้าภาควิชา
   • อาจารย์แพทย์
   • พนักงานทั่วไปมหาวิทยาลัย
   • ธุรการ

 แผนภูมิดำเนินการ

 • ภาควิชา
  • ด้านการบริการ
  • ด้านการเรียนการสอน
  • ด้านวิชาการ
  • ด้านวิจัย
  • ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม