Text Size

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ปรัชญา

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

วิสัยทัศน์

สนับสนุน ส่งเสริมวชิรพยาบาลให้เป็น “คณะแพทย์ชั้นนำของประเทศที่มีความโดดเด่น ด้านเวชศาสตร์เขตเมือง และเครือข่ายสุขภาพ ภายใต้การบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล”

พันธกิจ

  1. พัฒนาองค์กรให้เข้มแข็ง ภายใต้การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาล
  2. ผลิตบัณฑิตแพทย์ให้มีความรู้ด้านจิตเวชศาสตร์ ตามมาตรฐานสากล และมีจิตสาธารณะ
  3. พัฒนาบริการตรวจรักษาด้านจิตเวชศาสตร์ที่มีมาตรฐานสากล ตอบสนองความ ต้องการของผู้มารับบริการ
  4. สร้างองค์ความรู้และงานวิจัยด้านจิตเวชศาสตร์ โดยเฉพาะด้านเวชศาสตร์ เขตเมือง
  5. พัฒนาบุคลากรต่างๆให้มีมาตรฐานวิชาชีพ สนองตอบต่อระบบบริการ
  6. เสริมสร้าง และธำรงรักษาไว้ซึ่งความรักสามัคคีผูกพันธ์ต่อองค์กร และศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น