Text Size

ด้านการศึกษา

ข้อมูลด้านการศึกษา

ภาควิชานิติเวชศาสตร์

จำนวนรายวิชาที่เปิดสอน รายละเอียดวิชา
2 1.วิชานิติเวชศาสตร์ (BMFO 501)
  2.วิชาประสบการณ์นิติเวชศาสตร์ (BMFO 512)