Text Size
 • โรงพยาบาลวชิรพยาบาล
  โรงพยาบาลวชิรพยาบาล เปิดให้บริการหน่วยปฐมภูมิเขตเมือง
 • คลินิกพิเศษวชิรพยาบาล
  คลินิกพิเศษวชิรพยาบาล เปิดให้บริการตรวจสุขภาพเด็กและฉีดวัคซีนในเด็ก
 • ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุน
  ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุน รายละเอียดคลิก
 • ให้เลือดให้ชีวิต วชิรพยาบาล
  ให้เลือดให้ชีวิต วชิรพยาบาล ขอเชิญบริจาคเลือดช่วยเหลือผู้ป่วย
 • คลินิกพิเศษวชิรพยาบาล
  คลินิกพิเศษวชิรพยาบาล รายละเอียดคลิก
 • 1 ตุลาคม
  1 ตุลาคม โปรดนำถุงผ้ามารับยา
 • ศูนย์ตรวจสุขภาพ วชิรพยาบาล
  ศูนย์ตรวจสุขภาพ วชิรพยาบาล รายละเอียดคลิก

ประวัติภาควิชา

ประวัติภาควิชานิติเวชศาสตร์

การให้บริการด้านนิติเวชของวชิรพยาบาล เข้าใจว่าเริ่มมีมาตั้งแต่สมัยก่อสร้างโรงพยาบาล โดยแพทย์ผู้ปฏิบัติงาน  ที่ตึกอุบัติเหตุจะเป็นผู้ดำเนินการรับผิดชอบงานด้านการออกใบชันสูตรบาดแผลให้กับพนักงานสอบสวน โดยมีการบันทึกบาดแผลผู้ป่วยคดี  และออกใบชันสูตรบาดแผลให้กับพนักงานสอบสวน รวมถึงการไปเป็นพยานศาลในฐานะพยานผู้เชี่ยวชาญ  การบันทึกหลักฐานทางการแพทย์เป็นหน้าที่ของแพทย์ที่ตรวจผู้ป่วยที่ตึกอุบัติเหตุจะเป็นผู้บันทึกรายละเอียดบาดแผล  ในเวชระเบียนผู้ป่วยนอก   ขณะเดียวกันพยาบาลประจำตึกอุบัติเหตุจะมีการบันทึกในส่วนที่เป็นหลักฐานอื่น ๆ ด้วยเช่นสาเหตุหรือพฤติการณ์ของการเกิดเหตุเบื้องต้นจากผู้ป่วยเองหรือจากผู้นำส่ง  นอกจากนี้การเสียชีวิตก่อนถึงโรงพยาบาลและผู้ป่วยเสียชีวิตโดยผิดธรรมชาติในโรงพยาบาล   แพทย์ประจำตึกอุบัติเหตุก็จะเป็นผู้ดำเนินการชันสูตรพลิกศพ การผ่าชันสูตรศพ และออกใบรายงานการตรวจศพ  ให้กับพนักงานสอบสวน เช่นเดียวกัน  รวมถึงการไปเป็นพยานผู้เชี่ยวชาญในกรณีดังกล่าวในศาลด้วย

การให้บริการด้านนิติเวชของวชิรพยาบาลจะมีพยาบาลที่ตึกอุบัติเหตุรับผิดชอบจำนวน 1 คน  ซึ่งคอยดูแลประสานงานกับพนักงานสอบสวน  และจัดหาเอกสารเพื่อช่วยเหลือแพทย์ในการออกใบชันสูตรบาดแผล  เป็นระยะเวลาต่อเนื่องมาตลอด   สถานที่ผ่าศพใช้สถานที่ร่วมกับหน่วยพยาธิวิทยา ปัจจุบันคือภาควิชาพยาธิวิทยากายวิภาค  ที่ห้องนิรมัยตั้งอยู่ชั้นล่างของตึกศัลยกรรมกระดูก

ในครั้งก่อน ๆ  วชิรพยาบาลไม่มีแพทย์นิติเวช จึงได้ยังเชิญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวช  มาให้คำปรึกษาในเรื่องการออกใบชันสูตรบาดแผลสำหรับผู้ป่วยคดีและแนะนำเรื่องการเป็นพยานในศาลของแพทย์และช่วยในการผ่าศพการตายโดยผิดธรรมชาติครั้งแรกประมาณปี พ.ศ. 2518 ได้แก่  ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์สมชาย ผลเอี่ยมเอก  และในปี พ.ศ. 2525 ได้เชิญศาสตราจารย์พันตำรวจเอกนายแพทย์ถวัลย์  อาสนเสน  มาเป็นที่ปรึกษาเรื่อยมา ถือว่างานนิติเวชอยู่ในเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานระดับหนึ่ง จนถึงในปี พ.ศ.2531  ได้มีการบรรจุนายแพทย์จรูญศักดิ์  นวลแจ่ม  ตำแหน่งเป็นแพทย์นิติเวชคนแรกของโรงพยาบาลและคนแรกของสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร  สังกัดกลุ่มบริการทางการแพทย์ ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นกลุ่มงานอุบัติเหตุและนิติเวชวิทยา  ในปี พ.ศ. 2541 ได้เปลี่ยนเป็นภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวชศาสตร์  จนกระทั่งปี พ.ศ. 2547 ได้แยกเป็นภาควิชานิติเวชศาสตร์ โดยมีนายแพทย์จรูญศักดิ์  นวลแจ่มเป็นหัวหน้าภาควิชาฯ คนแรก จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2548  ถึงมีแพทย์นิติเวชคนที่ 2 และในปี พ.ศ.2553 วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาลกรุงเทพมหานครได้เปลี่ยนมาเป็นคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ.2555 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัย    นวมินทราธิราช ปัจจุบันภาควิชานิติเวชศาสตร์มีแพทย์นิติเวช 5  คน แล้วเริ่มให้บริการด้านการชันสูตรพลิกศพ ณ สถานที่เกิดเหตุ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 เป็นต้นมา

ในด้านการเรียนการสอนวิชานิติเวชศาสตร์ ได้เริ่มมีการสอนนักศึกษาแพทย์ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล รุ่นที่ 1  ในปี  พ.ศ. 2536  โดยร่วมมือกับสถาบันนิติเวชวิทยา  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  จนถึงในปี พ.ศ. 2549 ภาควิชาได้ร่วมจัดการเรียนการสอนกับภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ปีการศึกษา พ.ศ.2554 ภาควิชาได้รับความร่วมมือจากหลายสถาบันในเรื่องจัดการเรียนการสอนการฝึกปฏิบัติงาน การดูการฝึกปฏิบัติงานในศาล เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์ฯ ได้มีความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านนิติเวชครบถ้วนตามมาตรฐานวิชาชีพ