Text Size

ประวัติภาควิชา

ภาควิชาพยาธิวิทยากายวิภาค
Department of Anatomic Pathology

ประวัติภาควิชาพยาธิวิทยากายวิภาค 

ภาควิชาพยาธิวิทยากายวิภาคเป็นหน่วยงานหนึ่งของวิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล หลักฐานชิ้นแรกซึ่งยืนยันว่ามีการให้บริการทางพยาธิวิทยาในโรงพยาบาล คือ เครื่องตัดชิ้นเนื้อ (Microtome)   ซึ่งมีเอกสารการบริจาคตั้งแต่ปีพ.ศ. 2485 จาก คุณทับทิม จั่นบุญมี 

ในอดีตนั้น พันธกิจของวชิรพยาบาลตั้งแต่แรกเริ่มสถาปนาคือ การให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชน จนประมาณปี พ.ศ. 2510 เริ่มมีระบบแพทย์ฝึกหัดที่จบการศึกษาจากโรงเรียนแพทย์ต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศมารับการฝึกอบรมวชิรพยาบาลจึงเริ่มพัฒนางานด้านพยาธิวิทยากายวิภาคมาอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนงานการฝึกอบรม   ซึ่งในปี พ.ศ.2520 เริ่มมีการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านของวชิรพยาบาลเอง 

ต่อมา มีการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒน์ขึ้นในปี พ.ศ.2528 กลุ่มงานพยาธิวิทยาของวชิรพยาบาลได้ร่วมดำเนินการจัดการเรียนการสอนในภาควิชาพยาธิวิทยาแก่นักศึกษาแพทย์ จนกระทั่งเมื่อมีการจัดตั้งวิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานคร (วพศ.) ขึ้นในปี พ.ศ.2536 และมีการรวม วพศ. และวชิรพยาบาล มาเป็นวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล (วพบ.) ในปี พ.ศ. 2540 กลุ่มงานพยาธิวิทยาจึงได้เปลี่ยนมาเป็นภาควิชาพยาธิวิทยา โดยเริ่มแบ่งงานด้านพยาธิวิทยา เป็น 2 ภาค คือ ภาควิชาพยาธิวิทยากายวิภาค และ ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก เมื่อมีการปรับผังบริหารของส่วนราชการในปี พ.ศ. 2546 

 

พยาธิแพทย์ท่านแรกผู้เคยปฏิบัติงานในงานพยาธิวิทยากายวิภาค คือ นายแพทย์สมศักดิ์ ทองเปล่งศรี และต่อมาคือ นายแพทย์ประดิษฐ์ ตันสุรัต ผู้ซึ่งได้มาพัฒนางานบริการและวิชาการทางด้านพยาธิวิทยากายวิภาคตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 จนกระทั่งนายแพทย์สมนึก เจษฎาภัทรกุล ผู้เริ่มมาปฏิบัติงานและพัฒนางานพยาธิวิทยากายวิภาค ทั้งด้านบริการและการเรียนการสอนมาอย่างต่อเนื่องมา ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2522 จนถึงปัจจุบัน