Text Size

ด้านบุคลากร

ภาควิชาพยาธิวิทยากายวิภาค 

Department of Anatomic Pathology

บุคลากรอาจารย์แพทย์ภาควิชา

# ชื่อ - สกุล ระดับตำแหน่ง
1  อ.นพ.เฉลิมภักดิ์  ศุภคติธรรม หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยากายวิภาค 
ผศ.คงศักดิ์  โล่ห์อร่ามทวีทอง รองหัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยากายวิภาค
อ.พญ.ชุติมา  ชวานิสกุล อาจารย์แพทย์
อ.พญ.นภาพร  ภูริพัฒน์ อาจารย์แพทย์
อ.พญ.ขวัญอนงค์  อรรถเกตุถาวร นายแพทย์ชำนาญการ
อ.พญ.นิสารัตน์  ธนารักษ์ อาจารย์แพทย์
อ.สมนึก  เจษฎาภัทรกุล อาจารย์แพทย์

บุคลากรสายสนับสนุน

# ชื่อ - สกุล ระดับตำแหน่ง
1 นาวสาวกาญวิภา  หมีนโยธา นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
2 นางสาววันทนา  ประชาไนย์ เจ้าหน้าที่ธุรการปฏิบัติการ
3 นางสาวบุหลัน  ศรีรัตน์พันธุ์ พนักงานทั่วไป