Text Size

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ปรัชญา

ภาควิชาพยาธิวิทยากายวิภาค
Department of Anatomic Pathology

พันธกิจ 

  1. พัฒนาภาควิชาให้เข้มแข็งยั่งยืน มีความน่าเชื่อถือสูงสุด  มีระบบงานและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และสนับสนุนให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีจิตสาธารณะและความรักในภาควิชา 
  2. ให้บริการการศึกษาและฝึกอบรมระดับปริญญาและหลังปริญญา เพื่อผลิตบุคลากรด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรม รวมถึงมีเอกลักษณ์ด้านเวชศาสตร์เขตเมือง 
  3. ผลักดันสนับสนุนการทำวิจัย และการศึกษาต่อเนื่อง
  4. ให้บริการการตรวจทางพยาธิวิทยากายวิภาคที่ได้มาตรฐานสากลตามมาตรฐานราชวิทยาลัยพยาธิแห่งประเทศไทย และพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้ผ่านการตรวจสอบ Hospital Accreditation
  5. ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 

 

วิสัยทัศน์ 

พื้นฐานเข้มแข็งและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนด้านการศึกษาวิจัย และบริการให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล 

ปรัชญา 

การพัฒนาที่ยั่งยืนเข้มแข็งเกิดโดยบุคลากรขององค์กรที่มีคุณภาพและตระหนักในภาระหน้าที่