Text Size
 • โรงพยาบาลวชิรพยาบาล
  โรงพยาบาลวชิรพยาบาล เปิดให้บริการหน่วยปฐมภูมิเขตเมือง
 • คลินิกพิเศษวชิรพยาบาล
  คลินิกพิเศษวชิรพยาบาล เปิดให้บริการตรวจสุขภาพเด็กและฉีดวัคซีนในเด็ก
 • ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุน
  ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุน รายละเอียดคลิก
 • ให้เลือดให้ชีวิต วชิรพยาบาล
  ให้เลือดให้ชีวิต วชิรพยาบาล ขอเชิญบริจาคเลือดช่วยเหลือผู้ป่วย
 • คลินิกพิเศษวชิรพยาบาล
  คลินิกพิเศษวชิรพยาบาล รายละเอียดคลิก
 • 1 ตุลาคม
  1 ตุลาคม โปรดนำถุงผ้ามารับยา
 • ศูนย์ตรวจสุขภาพ วชิรพยาบาล
  ศูนย์ตรวจสุขภาพ วชิรพยาบาล รายละเอียดคลิก

ด้านบุคลากร

ภาควิชารังสีวิทยา
Department of Radiology

บุคลากรแพทย์/อาจารย์

# ชื่อ - สกุล ระดับตำแหน่ง
1 รศ.ธนาทิพย์ ตันติวัตนะ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (หัวหน้าภาควิชา)
2 นายวโรดม บุญวิสุทธิ์ อาจารย์ (ระดับชำนาญการพิเศษ)
3 นางสาวปิยรัตน์ ภาคลักษณ์ อาจารย์ (ระดับชำนาญการพิเศษ)
4 นางสาวมณทนีย์ พึ่งพงษ์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
5 นางวิราพร กาญจนสุทธิรักษ์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
6 นางสาวคณิศา รองศรีแย้ม นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
7 นางสาวอโนมา สรรพัชญพงษ์ นายแพทย์ชำนาญการ
8 นางสาวพีระวรรณ โชชัย อาจารย์ (ระดับปฏิบัติการ)
9 นางสาวกรองกาญจน์ กาญจนสุทธิรักษ์ อาจารย์ (ระดับปฏิบัติการ)
10 นางสาวเดียรดา หวังเจริญรุ่ง อาจารย์ (ระดับปฏิบัติการ)
11 นายกานต์ รดีศรี อาจารย์ (ระดับปฏิบัติการ)
12 นายวิทิต เลขวัต อาจารย์ (ระดับปฏิบัติการ)
13 นางสาวชมสิริ เสกสรรค์วิริยะ อาจารย์ (ระดับปฏิบัติการ)
14 นายวสุ ธนาสุทรารัตน์ อาจารย์ (ระดับปฏิบัติการ)
15 นางสาวสุวรา จองตระกูล อาจารย์ (ระดับปฏิบัติการ)
16 -ว่าง- อาจารย์ (ระดับปฏิบัติการ)

บุคลากรสายสนับสนุน

# ชื่อ - สกุล ระดับตำแหน่ง
1 นางสาวนิภาพร ชนะการ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
2 นางสาวเกศิณี มณีเทศ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
3 นางสาปราณี ทุมขุนทด เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
4 นางไสว พึ่งกัน พนักงานทั่วไป
5 นางอัญชลี โพธิ์ศิริ พนักงานทั่วไป 

สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาล 

สาขารังสีวินิจฉัย

# ชื่อ - สกุล ระดับตำแหน่ง
1 นางสาวนฤภร มฤคทัต นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
2 นางสมจินตนา สืบสายหาญ นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
3 นางกนกพร มณีรอด นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
4 นางสาวสังวาลย์ ลมัยจันทร์ นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
5 นายสุวัฒน์ ดิสวัสดิ์ นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
6 นางสาวสายใหม เสียงใหญ่ นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
7 นางณัฐญาดา จันทร์บำรุง นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
8 นายกีรติ แก้วไทย นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
9 นางสาววรรณธนี วรรณวงศ์ นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
10 นางสาวภคมน ชูยิ้ม นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
11 นางขวัญพิชชา ชิดตะขบ นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
12 -ว่าง- นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
13 -ว่าง- นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
14 -ว่าง- นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
15 -ว่าง- นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
16 นายตติยะ เทพจันตา เจ้าพนักงานนักรังสีการแพทย์ชำนาญงาน
17 นายชัยณรงค์ แสงบุญเกิด เจ้าพนักงานนักรังสีการแพทย์ชำนาญงาน
18 นายชัยณรงค์ สอนเผือก เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ปฏิบัติงาน
19 -ว่าง- เจ้าพนักงานธุรการ
20 นางสาวอรทัย จุลเสวก พนักงานทั่วไป
21 นางเสงี่ยม วงษ์ไฟศาล พนักงานทั่วไป
22 นายสุดเขตร์ เนียมพงษ์ พนักงานทั่วไป
23 นายสมนึก คล้ายพุก พนักงานทั่วไป
24 นายวิรัตน์ ทองสุทัศน์ พนักงานทั่วไป
25 นางสมใจ กลั่นแก้ว พนักงานทั่วไป
26 นางสาวจำเริญ สิงห์วัน พนักงานทั่วไป
27 นายรุ่งนที ถินขาว พนักงานทั่วไป
28 นายสิงห์ น้อยสังข์ พนักงานทั่วไป
29 นางสิริภัทร์ สาน้ำอ่าง พนักงานทั่วไป
30 นายยงยุทธ วงศ์ปวน พนักงานทั่วไป
31 นางไพสิฐ ธรรมเมธา พนักงานทั่วไป
32 นายนิรันดร์ ศรีคร้าม พนักงานทั่วไป
33 นายจรัญ บรรเทา พนักงานทั่วไป
34 นางสาวธนายุวีร์ เยื่อใยย่อง พนักงานทั่วไป
35 นางสาวจันทนา เหมะทัพพะ เจ้าพนักงานธุรการ 

 สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

# ชื่อ - สกุล ระดับตำแหน่ง
1 นางสาวกันยรัตน์ กตัญญู นายแพทย์เชี่ยวชาญ หัวน้าสาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
2 นางสุมลมาลย์ วรพิพัฒน์ นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
3 นางสาวสุนีย์ ธรรมสุทธิกุล นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
4 นางสาวกมลรัตน์ เสืองามเอี่ยม นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
5 นางสาวพรวิภา อังคพณิชกิจ นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
6 นางสาวแสงเดือน ทรงศรี นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
7 นางสาวเฉลิมพร คำปู นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
8 -ว่าง- นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
9 นางนวพร แก้วไทย เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ชำนาญงาน
10 นายวินัย สถิตย์พงษ์ เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ปฏิบัติงาน
11 นางสาวพัชราภรณ์ แก้วตา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
12 นางเทียมสวรรค์ อ่อนทรัพย์ พนักงานทั่วไป
13 นางบุปผา ลอยแก้ว พนักงานทั่วไป
14 นายวุฒิพงศ์ ไผ่เศวตอนันต์ พนักงานทั่วไป
15 นางรัชนิวรรณ บุญศิริ พนักงานทั่วไป
16 นางรุ่งพร เอื้อนุกูล พนักงานทั่วไป
17 นางฉวีวรรณ ประทุมรัตน์ พนักงานทั่วไป
18 นายพิศณุ สังพระปุโชติ พนักงานทั่วไป
19 นางสมใจ แพเสือ พนักงานทั่วไป
20 นางสาวอัจฉรารัตน์ แก้วโอ่ง พนักงานทั่วไป
21 นางมยุรี ดอกเตย พนักงานทั่วไป

สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์

# ชื่อ - สกุล ระดับตำแหน่ง
1 นางสุภัสสรณ์ งามอมรภิรัตน์ นักรังสีการแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวน้าสาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์
2 นางเพ็ญภัทร์ ภิญโญวัฒนศิลป์ นักรังสีการแพทย์ชำนาญการพิเศษ
3 นางมณีรัตน์ จับจิตต์ นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
4 -ว่าง- นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
5 -ว่าง- เจ้าพนักงานธุรการ
6 นายชื้น พงษ์เกิดผล พนักงานทั่วไป
7 นายสุรพล ช่วงโชติ พนักงานทั่วไป
8 นางสาวอ้อมเดือน ผันทอง พนักงานทั่วไป