Text Size
 • โรงพยาบาลวชิรพยาบาล
  โรงพยาบาลวชิรพยาบาล เปิดให้บริการหน่วยปฐมภูมิเขตเมือง
 • คลินิกพิเศษวชิรพยาบาล
  คลินิกพิเศษวชิรพยาบาล เปิดให้บริการตรวจสุขภาพเด็กและฉีดวัคซีนในเด็ก
 • ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุน
  ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุน รายละเอียดคลิก
 • ให้เลือดให้ชีวิต วชิรพยาบาล
  ให้เลือดให้ชีวิต วชิรพยาบาล ขอเชิญบริจาคเลือดช่วยเหลือผู้ป่วย
 • คลินิกพิเศษวชิรพยาบาล
  คลินิกพิเศษวชิรพยาบาล รายละเอียดคลิก
 • 1 ตุลาคม
  1 ตุลาคม โปรดนำถุงผ้ามารับยา
 • ศูนย์ตรวจสุขภาพ วชิรพยาบาล
  ศูนย์ตรวจสุขภาพ วชิรพยาบาล รายละเอียดคลิก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ปรัชญา

ภาควิชารังสีวิทยา
Department of Radiology

วิสัยทัศน์

“ภาควิชารังสีวิทยา ที่มีมาตรฐานระดับชาติ เน้นเวชศาสตร์เขตเมือง และบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล”

พันธกิจ

 • พัฒนาองค์กรให้เข้มแข็ง ยั่งยืน มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง รักผูกพันกับองค์กร มีจิตสาธารณะและมีความสุข
 • จัดการศึกษาด้านรังสีวิทยาได้มาตรฐานระดับชาติและสากล สอดคล้องกับความต้องการของสังคม เน้นเวชศาสตร์เขตเมือง ผลิตแพทย์ที่พร้อมเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีคุณภาพคู่คุณธรรม มีจิตสาธารณะ
 • สร้างองค์ความรู้และวิจัยที่มีมาตรฐานระดับชาติ โดยผลักดันงานวิจัย สร้างเครือข่าย และบูรณาการจัดการความรู้ ตอบสนองต่อสังคม สร้างภูมิปัญญาด้านเวชศาสตร์เขตเมือง
 • พัฒนาบริการสุขภาพด้านรังสีวิทยา ให้มีคุณภาพสูง ได้มาตรฐานและปลอดภัย โดยเน้นเวชศาสตร์ เขตเมือง การแพทย์ฉุกเฉิน การแพทย์ระดับตติยะภูมิชั้นสูง
 • เสริมสร้างและธำรงรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันดีงามขององค์กร และของชาติ