Text Size

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ปรัชญา

ภาควิชารังสีวิทยา
Department of Radiology

วิสัยทัศน์

“ภาควิชารังสีวิทยา ที่มีมาตรฐานระดับชาติ เน้นเวชศาสตร์เขตเมือง และบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล”

พันธกิจ

  • พัฒนาองค์กรให้เข้มแข็ง ยั่งยืน มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง รักผูกพันกับองค์กร มีจิตสาธารณะและมีความสุข
  • จัดการศึกษาด้านรังสีวิทยาได้มาตรฐานระดับชาติและสากล สอดคล้องกับความต้องการของสังคม เน้นเวชศาสตร์เขตเมือง ผลิตแพทย์ที่พร้อมเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีคุณภาพคู่คุณธรรม มีจิตสาธารณะ
  • สร้างองค์ความรู้และวิจัยที่มีมาตรฐานระดับชาติ โดยผลักดันงานวิจัย สร้างเครือข่าย และบูรณาการจัดการความรู้ ตอบสนองต่อสังคม สร้างภูมิปัญญาด้านเวชศาสตร์เขตเมือง
  • พัฒนาบริการสุขภาพด้านรังสีวิทยา ให้มีคุณภาพสูง ได้มาตรฐานและปลอดภัย โดยเน้นเวชศาสตร์ เขตเมือง การแพทย์ฉุกเฉิน การแพทย์ระดับตติยะภูมิชั้นสูง
  • เสริมสร้างและธำรงรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันดีงามขององค์กร และของชาติ