Text Size
 • โรงพยาบาลวชิรพยาบาล
  โรงพยาบาลวชิรพยาบาล เปิดให้บริการหน่วยปฐมภูมิเขตเมือง
 • คลินิกพิเศษวชิรพยาบาล
  คลินิกพิเศษวชิรพยาบาล เปิดให้บริการตรวจสุขภาพเด็กและฉีดวัคซีนในเด็ก
 • ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุน
  ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุน รายละเอียดคลิก
 • ให้เลือดให้ชีวิต วชิรพยาบาล
  ให้เลือดให้ชีวิต วชิรพยาบาล ขอเชิญบริจาคเลือดช่วยเหลือผู้ป่วย
 • คลินิกพิเศษวชิรพยาบาล
  คลินิกพิเศษวชิรพยาบาล รายละเอียดคลิก
 • 1 ตุลาคม
  1 ตุลาคม โปรดนำถุงผ้ามารับยา
 • ศูนย์ตรวจสุขภาพ วชิรพยาบาล
  ศูนย์ตรวจสุขภาพ วชิรพยาบาล รายละเอียดคลิก

ด้านการศึกษา

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
Department of Anesthesiology

ข้อมูลด้านการศึกษา

 • หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต   ได้จัดสอนรายวิชา BMAS 501 วิสัญญีวิทยา   และ BMAS 512 ประสบการณ์คลินิกทางวิสัญญีวิทยา
 • หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต    BMAS 612 ประสบการณ์คลินิกทางวิสัญญีวิทยา
 • แพทย์ประจำบ้านภาควิชาศัลยศาสตร์ ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ โสต ศอ นาสิก สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา และเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
 • หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาวิชาวิสัญญีวิทยา ภาควิชาวิสัญญีวิทยา รายละเอียด