Text Size
 • โรงพยาบาลวชิรพยาบาล
  โรงพยาบาลวชิรพยาบาล เปิดให้บริการหน่วยปฐมภูมิเขตเมือง
 • คลินิกพิเศษวชิรพยาบาล
  คลินิกพิเศษวชิรพยาบาล เปิดให้บริการตรวจสุขภาพเด็กและฉีดวัคซีนในเด็ก
 • ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุน
  ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุน รายละเอียดคลิก
 • ให้เลือดให้ชีวิต วชิรพยาบาล
  ให้เลือดให้ชีวิต วชิรพยาบาล ขอเชิญบริจาคเลือดช่วยเหลือผู้ป่วย
 • คลินิกพิเศษวชิรพยาบาล
  คลินิกพิเศษวชิรพยาบาล รายละเอียดคลิก
 • 1 ตุลาคม
  1 ตุลาคม โปรดนำถุงผ้ามารับยา
 • ศูนย์ตรวจสุขภาพ วชิรพยาบาล
  ศูนย์ตรวจสุขภาพ วชิรพยาบาล รายละเอียดคลิก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ปรัชญา

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
Department of Anesthesiology

วิสัยทัศน์

"ใช้ข้อมูลวิชาการ ทำงานเป็นทีม เทคโนโลยีก้าวหน้า พัฒนาต่อเนือง เรื่องบริการเป็นหัวใจ"

พันธกิจ

 • ผลิตแพทย์ให้มีความรู้ทางวิสัญญีวิทยา ได้มาตรฐานตามเกณฑ์แพทยสภา
 • ผู้ป่วยที่เข้ารับการบริการทางวิสัญญีวิทยาได้รับการดูแลอย่างมีมาตรฐานสากล
 • บุคลากรมีความรู้ ทักษะและมีความพึงพอใจในการทำงาน
 • สร้างสรรค์บรรยากาศที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน
 • อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม