Text Size
 • โรงพยาบาลวชิรพยาบาล
  โรงพยาบาลวชิรพยาบาล เปิดให้บริการหน่วยปฐมภูมิเขตเมือง
 • คลินิกพิเศษวชิรพยาบาล
  คลินิกพิเศษวชิรพยาบาล เปิดให้บริการตรวจสุขภาพเด็กและฉีดวัคซีนในเด็ก
 • ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุน
  ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุน รายละเอียดคลิก
 • ให้เลือดให้ชีวิต วชิรพยาบาล
  ให้เลือดให้ชีวิต วชิรพยาบาล ขอเชิญบริจาคเลือดช่วยเหลือผู้ป่วย
 • คลินิกพิเศษวชิรพยาบาล
  คลินิกพิเศษวชิรพยาบาล รายละเอียดคลิก
 • 1 ตุลาคม
  1 ตุลาคม โปรดนำถุงผ้ามารับยา
 • ศูนย์ตรวจสุขภาพ วชิรพยาบาล
  ศูนย์ตรวจสุขภาพ วชิรพยาบาล รายละเอียดคลิก

ด้านการศึกษา

ภาควิชาเวชศาสตร์เขตเมือง
Department of Urban

รายวิชาที่รับผิดชอบ

 • ชั้นปีที่ 1  เวชศาสตร์เขตเมืองขั้นแนะนำ  BMUM 101  จำนวน 1 หน่วยกิต
 • ชั้นปีที่ 2  เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม   BMPV 201 จำนวน 1 หน่วยกิต
 • ชั้นปีที่ 3  เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชนเมือง1   BMPV 321 จำนวน 3 หน่วยกิต
 • ชั้นปีที่ 4  อาชีวเวชศาสตร์2   BMPV 401 จำนวน 2 หน่วยกิต
 • ชั้นปีที่ 5  เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชนเมือง2  BMPV 522 จำนวน 2 หน่วยกิต
 • ชั้นปีที่ 6  เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน ภาคปฏิบัติ3  BMPV 683 จำนวน 3 หน่วยกิต