Text Size

ด้านการศึกษา

ภาควิชาเวชศาสตร์เขตเมือง
Department of Urban

รายวิชาที่รับผิดชอบ

  • ชั้นปีที่ 1  เวชศาสตร์เขตเมืองขั้นแนะนำ  BMUM 101  จำนวน 1 หน่วยกิต
  • ชั้นปีที่ 2  เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม   BMPV 201 จำนวน 1 หน่วยกิต
  • ชั้นปีที่ 3  เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชนเมือง1   BMPV 321 จำนวน 3 หน่วยกิต
  • ชั้นปีที่ 4  อาชีวเวชศาสตร์2   BMPV 401 จำนวน 2 หน่วยกิต
  • ชั้นปีที่ 5  เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชนเมือง2  BMPV 522 จำนวน 2 หน่วยกิต
  • ชั้นปีที่ 6  เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน ภาคปฏิบัติ3  BMPV 683 จำนวน 3 หน่วยกิต