Text Size

ด้านบุคลากร

ภาควิชาเวชศาสตร์เขตเมือง
Department of Urban

บุคลากรอาจารย์แพทย์ภาควิชา

# ชื่อ - สกุล ระดับตำแหน่ง
1 นายชวนันท์ สุมนะเศรษฐกุล อาจารย์
2 นายแพทย์พยนต์  บุญญฤทธิพงษ์ อาจารย์
3 แพทย์หญิงโศรยา  พรประสิทธิ์ นายแพทย์ชำนาญการ
4 แพทย์หญิงวิไลลักษณ์  ทีปประสาน อาจารย์
5 นายแพทย์สุทธิพัฒน์  วงศ์วิทย์วิโชติ นายแพทย์ชำนาญการ
6 แพทย์หญิงกฤติกา  โคตรทอง อาจารย์
7 นางสาวอัญชลี  เขียวมรกต นักจัดการงานทั่วไป
8 นางสาวยุพิน  เลี้ยงบำรุง เจ้าพนักงานธุรการ
9 นางปภาดา  ฟักพยุง พนักงานทั่วไป
10 นางสาวนภาพร  สุขจาด เจ้าพนักงานธุรการ (ช่วยราชการ)
11 นางสาวพิจิตรา  สุขวิลัย เจ้าพนักงานธุรการ (ช่วยราชการ)
12 นางสาวราตรี  แจ่มใส นักจัดการงานทั่วไป(ลูกจ้างรายวัน)