Text Size

ประวัติภาควิชา

ภาควิชาเวชศาสตร์เขตเมือง
Department of Urban

ภาควิชาเวชศาสตร์เขตเมืองเป็นภาควิชาที่ก่อตั้งขึ้นมาใหม่  โดยแนวคิดการจัดตั้งเริ่มมาจากสมัยที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาลได้เปิดการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ใหม่ได้มีแนวคิดที่จะจัดการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเวชศาสตร์เขตเมือง ในช่วงแรกยังไม่มีการจัดตั้งเป็นภาควิชาเฉพาะ  แต่มอบหมายให้แต่ละภาควิชาจัดเพิ่มการเรียนการสอนให้เกี่ยวข้องกับเวชศาสตร์เขตเมือง จนภายหลังเมื่อมีการรวมวิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล  และวิทยาลัวันที่ 13  พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาลได้เปลี่ยนชื่อเป็นคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล  และได้มีการจัดตั้งภาควิชาเวชศาสตร์เขตเมืองขึ้นมา(โดยปรับเปลี่ยนมาจากกลุ่มงานผู้ป่วยนอก) เพื่อมารับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับเวชศาสตร์เขตเมืองโดยเฉพาะ  การจัดการเรียนการสอนเริ่มขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2554 เป็นการปูพื้นฐานความรู้ให้แก่นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 (ตรงกับนักศึกษาแพทย์รุ่นที่ 19 )ยพยาบาลเกื้อการุณย์ เพื่อจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเมื่อในปี พ.ศ. 2557 ได้มีการรวมภาควิชาเวชศาสตร์เขตเมืองและภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมเข้าด้วยกัน โดยยังใช้ชื่อเป็นภาควิชาเวชศาสตร์เขตเมืองตามเดิม  ภายหลังการรวมตัวเข้าด้วยกัน  ภาระด้านการเรียนการสอนจึงเพิ่มขึ้น  ขณะนี้กำลังอยู่ในช่วงการปรับระบบการเรียนการสอนให้เน้นด้านเวชศาสตร์เขตเมืองมากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล