Text Size

โครงสร้างภาควิชา

ภาควิชาเวชศาสตร์เขตเมือง
Department of Urban

ภาควิชาเวชศาสตร์เขตเมือง

  • หัวหน้าภาควิชา
  • รองหัวหน้าภาควิชา
  • อาจารย์/อาจารย์แพทย์
  • นักจัดการงานทั่วไป
  • เจ้าพนักงานธรการ
  • พนักงานทั่วไป